Podrobněji o dražbách

Spolupráce formou zajištění služeb spojených s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných dražbách).

Vymezení základních pojmů:

 • dražba - veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na vydražitele
 • navrhovatel - osoba, která navrhuje provedení dražby, tj. majitelé nemovitostí, insolvenční správci, likvidátoři, zástavní věřitelé
 • dražebník – osoba, která na základě koncese organizuje dražbu
 • účastník dražby, dražitel – osoba přítomná na dražbě, která se řádně zapsala a splnila stanovené podmínky – složení dražební jistoty
 • dražební jistota – kauce, záloha na zajištění budoucích závazků účastníka dražby
 • nejnižší podání – tzv. vyvolávací cena
 • licitátor - fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě, řídí dražbu
 • vyvolání - prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek
 • podání - nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak; v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou
 • příklep - úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby
 • vydražitel - účastník dražby, jemuž byl licitátorem udělen příklep
 • zmaření dražby - neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě
 • centrální adresa – místo ze zákona, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace o dražbě

Spolupráce formou zajištění služeb spojených s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných dražbách).

Ke spokojenosti všech stran jsme úspěšně provedli veřejné dražby (ve většině případů) komerčních nemovitostí za částku přes 330 mil. Kč, přičemž navýšení vydražené ceny proti nejnižšímu podání představovalo v průměru téměř 30 %. Ke dnešnímu dni jsme realizovali přes 170 dražeb s 85% úspěšností (ve 40% neúspěšných dražeb došlo k následnému přímému prodeji předmětu dražby).

REAL SPEKTRUM, a.s. patří k významným dražebníkům v ČR, je rovněž řádným členem České asociace dražebníků. Disponujeme příslušnou koncesí na provádění veřejných dražeb

a) dobrovolných,
b) nedobrovolných,

živnostenským listem na provádění dobrovolných dražeb movitých věcí a vyškoleným týmem specialistů, přičemž hlavním argumentem naší nabídky výkonu činnosti dražebníka je dlouhodobá detailní znalost trhu a tedy adekvátní cenotvorba v jednotlivých realitních segmentech a současně komplexní profesionální příprava nemovitostí, ale i věcí movitých, určených k prodeji ve veřejné dražbě. Společnost REAL SPEKTRUM, a.s. je pojištěná u Generali Pojišťovna a.s. pro výkon dražebníka na pojistnou částku 35.000.000,- Kč.

Průběh a inzerce dražby

Pokud se týká průběhu přípravy a realizace veřejné dobrovolné dražby, doporučujeme následující postup: dohoda o podmínkách dražby, zajištění ocenění, podpis smlouvy o provedení dražby a dražební vyhlášky s jejím zveřejněním na Centrální adrese, marketing, prohlídky, dražba – to vše v limitu do 6-7 týdnů (z toho 30 dnů je zákonná lhůta pro zveřejnění dražební vyhlášky pro dobrovolnou dražbu). Termín dražby samozřejmě stanovíme dle dohody s navrhovatelem – vlastníkem nemovitosti.

Zajistíme oznámení o konání dražby a o podmínkách dražby v Konkursních novinách formou plošné inzerce. Dražby zveřejňujeme kromě Centrální adresy na dalších www stránkách: e-aukce.com (na tomto asi nejnavštěvovanějším specializovaným dražebním serveru jsme preferovaným klientem), RealityIdnes, Sreality, a rovněž na našich www stránkách. Nabídku rozesíláme formou direct mail zájemcům, evidovaným v naší realitní databázi a rovněž vyhledáváme nové cílové skupiny potenciálních tuzemských a zahraničních zájemců. Disponujeme i databází klientů, kteří chtějí kupovat nemovitosti pouze v dražbách.

Činnosti spojené s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb.:

 • nábor
 • příprava
 • realizace
 • ukončení

A) Nábor

 • jednání s navrhovatelem o předmětu dražby. Vysvětlení výhod dražby proti běžnému prodeji, předání nabídky, referencí, obecných návrhů smluv)
 • konzultace (bezplatné) o cenových, zákonných, technických a dalších otázkách,
 • příprava a podpis budoucí smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky apod.),
 • převzetí, kompletace a ověření podkladů nutných k přípravě a zpracování návrhu smlouvy o provedení dražby (nabývací tituly – prověření vlastnických vztahů, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, listiny dokládající věcná břemena, souhlasné stanovisko statutárního orgánu u právnických osob k prodeji nemovitostí formou dražby, prohlášení konkursu, doručování předepsaných listin, úvěrové a zástavní smlouvy, listiny řešící odzastavení nemovitostí, soudní nařízení a podání u soudu, práva třetích osob, spoluvlastnická práva, LV, katastrální mapa, původní znalecký posudek, stavební výkresy, nájemní smlouvy, apod., vyžádání chybějících dokladů u majitele – navrhovatele, případně na Katastru nemovitostí, zkompletování dokladů o nájemních vztazích), stanovení nejnižšího podání, odměna dražebníka, úhrada nákladů, termíny prohlídek, termín dražby,
 • příprava a podpis budoucí smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky apod.),

B) Příprava

 • zajištění odhadu ceny obvyklé předmětu dražby (výběr znalce, objednávka odhadu, předání potřebných podkladů, prohlídka se znalcem, korekce a připomínkování odhadu, převzetí, fakturace),
 • zajištění potřebných právních a dalších ověření a náležitostí, souvisejících s připravovanou dražbou (konzultace na katastru nemovitostí, soudech, stavební úřad, sítě apod.)
 • příprava a podpis smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky, podpis s notářským ověřením apod.)
 • zpracování seznamu osob, které budou osloveny v souvislosti s dražbou, zejména potenciální zájemci o předmět dražby (zaslání direct mailů, inzerce, oslovení nových cílových skupin, průběžná komunikace),
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky (konzultace s právníkem, korektury, podpis s notářským ověřením),
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky (s využitím odhadu ceny, korespondence se zákonem, konzultace s právníkem, korektury, podpis s notářským ověřením),
 • zveřejnění dražební vyhlášky v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem,
 • zpracování seznamu osob, kterým bude zaslána dražební vyhláška,
 • zaslání dražební vyhlášky v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být doručena,
 • zpracování informačního memoranda na prohlídku předmětu dražby,
 • prohlídka předmětu dražby,
 • výběr a zajištění místa dražby,
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby,
 • zajištění bezpečnostní služby,
 • zajištění optimálních podmínek pro skládání dražební jistoty,
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby,
 • zajištění bezpečnostní služby,
 • příprava dražební místnosti a souvisejících prostor,
 • zajištění všech náležitostí souvisejících s průběhem organizace dražby a dražebního dne,
 • vyřízení všech náležitostí při upuštění od dražby,

C) Realizace

 • ověření zákonných podmínek u účastníků dražby,
 • zajištění bezproblémového skládání dražební jistoty před zahájením dražby zajištění bezpečného, transparentního, dokumentovaného průběhu veřejné dražby, provedené za splnění všech zákonných podmínek

D) Ukončení

 • vrácení dražební jistoty a listin,
 • vypracování protokolu o provedené dražbě, (rozeslání dle zákona),
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením,
 • uhrazení ceny dosažené vydražením (potvrzení o nabytí vlastnictví),
 • předání výtěžku dražby navrhovateli,
 • vypořádání nákladů dražby,
 • návrh na záznam vlastnických práv do katastru,
 • předání předmětu dražby (protokol o předání a převzetí),
 • vedení řádné spisové evidence o zabezpečení archivační povinnosti

Kontaktní osoba:

Ing. Juraj Tréger, CSc.
E-mail: juraj.treger@realspektrum.cz
Tel.: +420 602 563 615

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099