Reklamační řád skupiny REAL SPEKTRUM

  • Klienti skupiny REAL SPEKTRUM uplatňuje případné reklamace (ústní/písemné) u té společnosti skupiny REAL SPEKTRUM, jejíž služby, jemu poskytnuté, shledal nevyhovující.
  • V případě ústní stížnosti zákazníka garantuje příslušná společnost skupiny REAL SPEKTRUM reagovat na stížnost do 48 hodin po jejím obdržení, přičemž tato reklamace bude přezkoumána a vyřízena do pěti pracovních dnů od jejího obdržení. Příslušná společnost skupiny REAL SPEKTRUM sepíše Protokol o reklamaci.
  • Na základě Protokolu o reklamaci je tato řešena přímým nadřízeným pracovníka, jehož služby klient reklamuje.
  • Každá reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu a klient je neprodleně informován o výsledku reklamního řízení.
  • Uznaná reklamace zakládá nárok klienta na bezplatnou nápravu stavu vzniklého reklamovanou službou, případně na slevu na úhradě poskytnutých služeb. Tímto není dotčena zákonná možnost uplatnění nároku na úhradu prokázané škody soudní cestou.
  • Neuznaná reklamace opravňuje klienta k podání žádosti o přezkoumání oprávněnosti reklamace k rukám vedoucího organizace (ředitele společnosti) v rámci skupiny REAL SPEKTRUM, který reklamaci znovu posoudí a své rozhodnutí, rovněž bezodkladně, sdělí klientovi.
  • V případě nespokojenosti klienta s výše popsaným způsobem řešení jeho reklamace, může se tento obrátit na představenstvo akciové společnosti REAL SPEKTRUM s odvoláním proti rozhodnutí vedoucího organizace (ředitele společnosti) v rámci skupiny REAL SPEKTRUM, kde bude realizace opětovně přezkoumána a klient bude s výsledkem přezkumného řízení neprodleně seznámen.
  • Klient má právo uplatnit stížnosti na realitní kancelář u Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), jejíž dozorčí rada řeší stížnosti klientů, týkající se realitních kanceláří, členů ARK ČR.

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099