ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE REAL SPEKTRUM, a.s.

(dále jen „Pravidla“)

 


ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:
Organizátorem soutěže je REAL SPEKTRUM, a.s. se sídlem Náměstí Republiky 8/656, Praha 1, Česká republika.

(dále jen „organizátor„)

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 17.10. 2022 do 31.10.2022 15:00 hod.

 (dále jen „doba konání soutěže“)

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, (soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

MECHANIKA SOUTĚŽE:
Soutěž bude probíhat na facebookovém profilu Pořadatele na adrese: https://www.facebook.com/realspektrumbrno Pro účast v soutěži musí soutěžící pod soutěžní příspěvek vložit komentář s odpovědí na soutěžní otázku: „Uhodnete, v jakém městě hotel stojí a v jakém filmu si zahrál?  a stát se fanouškem stránky. Komentář musí být umístěn pod soutěžní příspěvek – odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do vyhodnocení zařazeny. Každý soutěžící může vyhrát v dané soutěži pouze jedenkrát. V případě více komentářů od jednoho uživatele pod sebou se do vyhodnocení započítává tento uživatel jedenkrát. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:
Organizátor vkládá do soutěže dárkový voucher v hodnotě 1200 korun českých. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která je do soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Po skončení soutěže organizátor vybere 1 vítěze, který získá dárkový voucher v hodnotě 1200 korun českých.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
Výherce bude o výhře neprodleně informován soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výhra bude po dohodě s výhercem k vyzvednutí na pobočce REAL SPEKTRUM, a.s. v Brně.  Neodpoví-li výherce na organizátorem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne odeslání zprávy o výhře Organizátorem, výherce ztrácí nárok na výhru a ta nebude zařazena zpět do soutěže. Stejně tak vzdá-li se výherce výhry, nebude zpět zařazena do soutěže. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího, nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v pravidlech. Osobní údaje budou využity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

SOUHLAS S PRAVIDLY:
Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook a společností Meta. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms Ireland Limited.

 

V Brně, dne 17.10. 2022, organizátor soutěže REAL SPEKTRUM, a.s.