Návrh na vklad do katastru - vše, co jste potřebovali vědět

Vznik, změnu nebo zánik práva je proces, který má za následek vklad na příslušném katastrálním úřadu. Nevíte si rady? Pojďme se na to společně podívat.

Co se v článku dozvíte?

 

Co je návrh na vklad do katastru

V případě koupě nemovitosti nabydete vlastnické právo až po provedení vkladu na katastr nemovitostí. V případě, že nebudete zapsání, nejste vlastníkem navzdory podepsané smlouvě.

 Tip: Návrh na vklad můžete kontrolovat na cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí – Vyhledání řízení a jednoduše tak zjistíte, v jakém stavu se řízení nachází.

 návrh na vklad

Cena za vklad do katastru

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se od 1.1.2020 zvýšil z původních 1 000 Kč na 2 000 Kč za vklad kupní, darovací, směnné smlouvy, vklad věcného břemene, práva stavby či předkupního práva. Vkladem se také zaznamenává změna či zánik práv, což v praxi znamená, že zaplatíte víc i v případě, že budete rušit věcné břemeno nebo zástavní právo po splacení hypotéky.

V případě podání více vkladů najednou se také zvýšila maximální výše poplatku na 20 000 Kč a při prohlášení o rozdělení domu na bytové jednotky do sbírky listin a dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci došlo ke zdražení z 500 Kč na 1 000 Kč.

 

Jak dlouho trvá vklad do katastru

Jakmile příslušný katastrální úřad oznámí vlastníkovi, že jeho nemovitosti byla dotčena změnou, běží lhůta, během níž nesmí být právní poměry dotčeny žádnou změnou. Ochranná lhůta trvá 20 dnů, dalších 7-10 dní po uplynutí této lhůty trvá katastrálnímu úřadu rozhodnutí o povolení vkladu.

 

Co lze nechat zapsat vkladem do katastru?

Primárně se do katastru nemovitostí vkladem zapisuje vlastnické právo a právo stavby, také věcná břemena, zástavní a podzástavní právo, předkupní právo. Novinkou je možnost vkladu budoucího zástavního práva, které se po nabytí nemovitosti zástavním dlužníkem změní na existující zástavní právo. Vkladem ale také můžete do katastru nemovitostí zapsat spoluvlastnictví, správu svěřeneckého fondu nebo výhradu vlastnického práva, výhradu práva zpětného prodeje či koupě, výhradu práva lepšího kupce, zákaz zcizení nebo zatížení, ujednání o koupi na zkoušku nebo budoucí výměnek. Nově také nájem či pacht, a to na návrh vlastníka nebo se souhlasem vlastníka i osoby, která nemovitost užívá nebo také vzdání se práva na náhrady škody na pozemku.

 

Kdo podává návrh na vklad?

Podat žádost může člověk, kterému právo vzniká, rozšiřuje se, mění se nebo i ten, komu právo zaniká nebo se omezuje.

Pozn.: Kdo návrh podává, také platí daný poplatek (případně lze poplatek rozdělit rovným dílem). Mělo by to však být určeno ve smlouvě.

 návrh na vklad do katastru

Jak a kde správně podat?

Pokud splníte všechny náležitosti, které jsou vypsány na formuláři o vkladu, je ideální, pokud vklad podepíší všichni účastníci řízení, což může značně urychlit vyřízení. Zároveň je dobré uvést kontaktní údaje jako e-mail a telefon pro komunikaci v případě jakýchkoli nedostatků, které bude nutné odstranit.

Návrh na vklad můžete podat osobně na katastrálním úřadu, zaslat na katastrální úřad poštou nebo návrh vyplnit a odeslat elektronicky na příslušný katastrální úřad či odeslat datovou schránkou.

Pozn.: V případě odeslání datovou schránkou není nutné opatřit dokument elektronickým podpisem.

 

Co budete potřebovat?

Při vkladu je nutné s sebou mít podepsaný návrh na vklad, vkladovou listinu, plnou moc úředně ověřenou podpisem zmocnitele, případně další listiny jako například souhlas stavebního úřadu nebo bank při dělení nebo scelování pozemků nebo smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

Chyby a co si pohlídat

Nejčastější chyby bývají v kupní smlouvě, které následně neodpovídají údajům v návrhu nebo naopak. Také je nutné vyplnit řádně údaje o všech účastnících a identifikace o nemovitosti. Pokud katastrální úřad chybu objeví, rozhoduje, zda jde o chybu odstranitelnou či nikoli. V případě chyby odstranitelné se jedná o drobnou chybu, u chyby neodstranitelné jako například špatné označení nemovitosti katastrální úřad vyrozumí účastníky a v takové chvíli mohou vzít svůj návrh zpět nebo podat správní žalobu.

Tip: Pokud si nevíte s vyplněním formuláře rady, můžete se podívat na stránkách cuzk.cz na podrobný návod.

 


Co znamená, když vám zaplombují nemovitost

Pokud se u jakékoli nemovitosti v katastru objeví plomba, znamená to, že zde dochází k nějaké právní změně, a tak nelze do tohoto probíhajícího řízení zasahovat dalšími změnami. Jestli je nemovitost tzv. zaplombovaná či nikoli se můžete dozvědět na cuzk.cz – tedy na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

Kdy mohou žádost zamítnout

V případě chyb nebo nedostatků v žádosti, kupní smlouvě nebo chybějících příloh, může nastat situace, že vám žádost bude zamítnuta. Všechny informace ve formuláři i smlouvě musí souhlasit, což by mělo být v zájmu obou smluvních stran. V případě neodstranitelných chyb se řízení zcela zastaví.

 

 
Povinné formuláře pro návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vzhledem k legislativním změnám je s účinností od 1.1.2013 povinnost podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí na stanoveném formuláři (jeho podobu určuje vyhláška č. 401/2011 Sb.).

formular_KNDůvodem pro zavedení této povinnosti je zejména snížení množství chyb v podaných návrzích na vklad a snaha o sjednocení často velmi rozdílné úrovně takovýchto podání. 

Nový formulář má dvě podoby – listinnou a elektronickou. V papírové podobě je formulář k dispozici na všech podatelnách katastrálních úřadů a pracovišť, je možné ho také získat tiskem jeho elektronické verze dostupné na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz, sekce „Formuláře“) a vyplnit ho ručně. Dále je možné využít formátu *zfo nebo interaktivní podoby pomocí SW aplikace včetně nápovědy k jeho vyplnění (obojí rovněž dostupné na uvedených webových stránkách ČÚZK). Výhoda poslední jmenované možnosti k vyplnění formuláře spočívá v tom, že za pomoci aplikace se využije aktuálních údajů katastru nemovitostí, které díky tomu není potřeba vyplňovat. 

Pokud by byl po 1.1.2013 podán návrh na vklad bez použití povinného formuláře, katastrální úřad vkladové řízení přeruší a vyzve účastníky, aby ve stanovené lhůtě odstranili vadu spočívající v absenci onoho povinného formuláře. Pokud nebude tato vada včas odstraněna, katastrální úřad vkladové řízení zastaví.

Je samozřejmostí, že vyplnění formuláře pro podání návrhu na vklad je součástí služeb, které naše kancelář pro své klienty zajišťuje. Není tedy důvod se nového formuláře obávat, pokud se s důvěrou obrátíte právě na nás.