Povinné formuláře pro návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vzhledem k legislativním změnám je s účinností od 1.1.2013 povinnost podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí na stanoveném formuláři (jeho podobu určuje vyhláška č. 401/2011 Sb.).

formular_KNDůvodem pro zavedení této povinnosti je zejména snížení množství chyb v podaných návrzích na vklad a snaha o sjednocení často velmi rozdílné úrovně takovýchto podání. 

Nový formulář má dvě podoby – listinnou a elektronickou. V papírové podobě je formulář k dispozici na všech podatelnách katastrálních úřadů a pracovišť, je možné ho také získat tiskem jeho elektronické verze dostupné na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz, sekce „Formuláře“) a vyplnit ho ručně. Dále je možné využít formátu *zfo nebo interaktivní podoby pomocí SW aplikace včetně nápovědy k jeho vyplnění (obojí rovněž dostupné na uvedených webových stránkách ČÚZK). Výhoda poslední jmenované možnosti k vyplnění formuláře spočívá v tom, že za pomoci aplikace se využije aktuálních údajů katastru nemovitostí, které díky tomu není potřeba vyplňovat. 

Pokud by byl po 1.1.2013 podán návrh na vklad bez použití povinného formuláře, katastrální úřad vkladové řízení přeruší a vyzve účastníky, aby ve stanovené lhůtě odstranili vadu spočívající v absenci onoho povinného formuláře. Pokud nebude tato vada včas odstraněna, katastrální úřad vkladové řízení zastaví.

Je samozřejmostí, že vyplnění formuláře pro podání návrhu na vklad je součástí služeb, které naše kancelář pro své klienty zajišťuje. Není tedy důvod se nového formuláře obávat, pokud se s důvěrou obrátíte právě na nás.