Návrh na vklad do katastru - vše, co jste potřebovali vědět

1.12.2021
Petr Broža
7 minut čtení
Návrh na vklad do katastru - vše, co jste potřebovali vědět

Vznik, změnu nebo zánik práva je proces, který má za následek vklad na příslušném katastrálním úřadu. Nevíte si rady? Pojďme se na to společně podívat.

 

Co je návrh na vklad do katastru

V případě koupě nemovitosti nabydete vlastnické právo až po provedení vkladu na katastr nemovitostí. V případě, že nebudete zapsání, nejste vlastníkem navzdory podepsané smlouvě.

 Tip: Návrh na vklad můžete kontrolovat na cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí – Vyhledání řízení a jednoduše tak zjistíte, v jakém stavu se řízení nachází.

 návrh na vklad

Cena za vklad do katastru

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se od 1.1.2020 zvýšil z původních 1 000 Kč na 2 000 Kč za vklad kupní, darovací, směnné smlouvy, vklad věcného břemene, práva stavby či předkupního práva. Vkladem se také zaznamenává změna či zánik práv, což v praxi znamená, že zaplatíte víc i v případě, že budete rušit věcné břemeno nebo zástavní právo po splacení hypotéky.

V případě podání více vkladů najednou se také zvýšila maximální výše poplatku na 20 000 Kč a při prohlášení o rozdělení domu na bytové jednotky do sbírky listin a dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci došlo ke zdražení z 500 Kč na 1 000 Kč.

 

Jak dlouho trvá vklad do katastru

Jakmile příslušný katastrální úřad oznámí vlastníkovi, že jeho nemovitosti byla dotčena změnou, běží lhůta, během níž nesmí být právní poměry dotčeny žádnou změnou. Ochranná lhůta trvá 20 dnů, dalších 7-10 dní po uplynutí této lhůty trvá katastrálnímu úřadu rozhodnutí o povolení vkladu.

 

Co lze nechat zapsat vkladem do katastru?

Primárně se do katastru nemovitostí vkladem zapisuje vlastnické právo a právo stavby, také věcná břemena, zástavní a podzástavní právo, předkupní právo. Novinkou je možnost vkladu budoucího zástavního práva, které se po nabytí nemovitosti zástavním dlužníkem změní na existující zástavní právo. Vkladem ale také můžete do katastru nemovitostí zapsat spoluvlastnictví, správu svěřeneckého fondu nebo výhradu vlastnického práva, výhradu práva zpětného prodeje či koupě, výhradu práva lepšího kupce, zákaz zcizení nebo zatížení, ujednání o koupi na zkoušku nebo budoucí výměnek. Nově také nájem či pacht, a to na návrh vlastníka nebo se souhlasem vlastníka i osoby, která nemovitost užívá nebo také vzdání se práva na náhrady škody na pozemku.

 

Kdo podává návrh na vklad?

Podat žádost může člověk, kterému právo vzniká, rozšiřuje se, mění se nebo i ten, komu právo zaniká nebo se omezuje.

Pozn.: Kdo návrh podává, také platí daný poplatek (případně lze poplatek rozdělit rovným dílem). Mělo by to však být určeno ve smlouvě.

 návrh na vklad do katastru

Jak a kde správně podat?

Pokud splníte všechny náležitosti, které jsou vypsány na formuláři o vkladu, je ideální, pokud vklad podepíší všichni účastníci řízení, což může značně urychlit vyřízení. Zároveň je dobré uvést kontaktní údaje jako e-mail a telefon pro komunikaci v případě jakýchkoli nedostatků, které bude nutné odstranit.

Návrh na vklad můžete podat osobně na katastrálním úřadu, zaslat na katastrální úřad poštou nebo návrh vyplnit a odeslat elektronicky na příslušný katastrální úřad či odeslat datovou schránkou.

Pozn.: V případě odeslání datovou schránkou není nutné opatřit dokument elektronickým podpisem.

 

Co budete potřebovat?

Při vkladu je nutné s sebou mít podepsaný návrh na vklad, vkladovou listinu, plnou moc úředně ověřenou podpisem zmocnitele, případně další listiny jako například souhlas stavebního úřadu nebo bank při dělení nebo scelování pozemků nebo smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

Chyby a co si pohlídat

Nejčastější chyby bývají v kupní smlouvě, které následně neodpovídají údajům v návrhu nebo naopak. Také je nutné vyplnit řádně údaje o všech účastnících a identifikace o nemovitosti. Pokud katastrální úřad chybu objeví, rozhoduje, zda jde o chybu odstranitelnou či nikoli. V případě chyby odstranitelné se jedná o drobnou chybu, u chyby neodstranitelné jako například špatné označení nemovitosti katastrální úřad vyrozumí účastníky a v takové chvíli mohou vzít svůj návrh zpět nebo podat správní žalobu.

Tip: Pokud si nevíte s vyplněním formuláře rady, můžete se podívat na stránkách cuzk.cz na podrobný návod.

 


Co znamená, když vám zaplombují nemovitost

Pokud se u jakékoli nemovitosti v katastru objeví plomba, znamená to, že zde dochází k nějaké právní změně, a tak nelze do tohoto probíhajícího řízení zasahovat dalšími změnami. Jestli je nemovitost tzv. zaplombovaná či nikoli se můžete dozvědět na cuzk.cz – tedy na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

Kdy mohou žádost zamítnout

V případě chyb nebo nedostatků v žádosti, kupní smlouvě nebo chybějících příloh, může nastat situace, že vám žádost bude zamítnuta. Všechny informace ve formuláři i smlouvě musí souhlasit, což by mělo být v zájmu obou smluvních stran. V případě neodstranitelných chyb se řízení zcela zastaví.

 

 
Povinné formuláře pro návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vzhledem k legislativním změnám je s účinností od 1.1.2013 povinnost podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí na stanoveném formuláři (jeho podobu určuje vyhláška č. 401/2011 Sb.).

formular_KNDůvodem pro zavedení této povinnosti je zejména snížení množství chyb v podaných návrzích na vklad a snaha o sjednocení často velmi rozdílné úrovně takovýchto podání. 

Nový formulář má dvě podoby – listinnou a elektronickou. V papírové podobě je formulář k dispozici na všech podatelnách katastrálních úřadů a pracovišť, je možné ho také získat tiskem jeho elektronické verze dostupné na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz, sekce „Formuláře“) a vyplnit ho ručně. Dále je možné využít formátu *zfo nebo interaktivní podoby pomocí SW aplikace včetně nápovědy k jeho vyplnění (obojí rovněž dostupné na uvedených webových stránkách ČÚZK). Výhoda poslední jmenované možnosti k vyplnění formuláře spočívá v tom, že za pomoci aplikace se využije aktuálních údajů katastru nemovitostí, které díky tomu není potřeba vyplňovat. 

Pokud by byl po 1.1.2013 podán návrh na vklad bez použití povinného formuláře, katastrální úřad vkladové řízení přeruší a vyzve účastníky, aby ve stanovené lhůtě odstranili vadu spočívající v absenci onoho povinného formuláře. Pokud nebude tato vada včas odstraněna, katastrální úřad vkladové řízení zastaví.

Je samozřejmostí, že vyplnění formuláře pro podání návrhu na vklad je součástí služeb, které naše kancelář pro své klienty zajišťuje. Není tedy důvod se nového formuláře obávat, pokud se s důvěrou obrátíte právě na nás.

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.