PRÁVNÍ OKÉNKO - téma "ENERGIE V NÁJEMNÍCH BYTECH"

 

Platby za energie při pronájmu bytů

S ohledem na extrémní růst ceny energií přestává být výše nájmu jediným cenovým kritériem, které nájemce při pronájmu bytu zvažuje. Částka za služby poskytované s užíváním bytu se totiž může vyšplhat až na úroveň 25 % nájmu. Rozdíl ceny energií v případě bydlení ve staré nezateplené budově nebo v nízkoenergetické novostavbě pak může být značný. Jaké má tedy nájemce možnosti při zjišťování výše záloh na služby spojené s užíváním bytu a jaké jsou povinnosti pronajímatele při zvyšování záloh na služby?

                                       

Vodítkem pro odhad výši záloh na služby může být předložení tzv. průkazu energetické náročnosti budovy, případně vyúčtování služeb za předchozí roky, na což má nájemce při uzavření nájemní smlouvy ze zákona nárok. Nájemce se může také zajímat, zda a do kdy má pronajímatel ceny energií zafixované.

 

Právní úprava poskytování plnění spojených s užíváním bytů je pak obsažena v zákoně č. 67/2013 Sb. Rozhodující je, jakým způsobem bylo ujednáno hrazení služeb v nájemní smlouvě. První možností je sjednání paušálních plateb, a to jak formou jedné paušální částky – společně za nájem i za služby, tak formou samostatné částky za nájem a samostatné částky za služby. V takovém případě nedochází k vyúčtování skutečné spotřeby nájemce, a tedy k finančnímu vypořádávání přeplatků či nedoplatků na službách. Pozor je ovšem potřeba dávat u nájmů sjednaných na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou. Zde totiž nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod. U takto sjednaných nájmů se platby za tyto služby musí vždy vyúčtovat.

 

Druhou možností je, že si pronajímatel a nájemce v nájemní smlouvě sjednali úhradu služeb spojených s užíváním bytu formou zálohových plateb. Zde pak dochází k vyúčtování těchto záloh dle skutečné spotřeby a nákladů na tyto služby podle vyúčtování dodavatele. Pronajímatel je povinen předložit nájemci vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vypořádání pak strany provedou v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci. Pronajímatel je rovněž oprávněn v průběhu roku změnit měsíční zálohu na službu, a to v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů (například změna rozsahu služby). Změněnou měsíční zálohu může pronajímatel po nájemci požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

 

O aktuálních tématech s právní problematikou Vás budeme nadále pravidelně informovat každý měsíc v našem právním okénku.