Automatizace skladu a výroby v praxi: Jaké jsou možnosti?

19.10.2022
Mgr. Tomáš Kokna
6 minut čtení
Automatizace skladu a výroby v praxi: Jaké jsou možnosti?

Co nejrychleji vyrobit, prodat a dodat. Taková je doba. Automatizaci firmy zavádějí jako pomocníka s efektivitou. Investují nemalé částky do automatizované techniky, automatizují procesy… Výrazný vliv na správný chod má i automatizace technologií jako vytápění, osvětlení, přístupu a dalších. Šetří náklady a každodennímu provozu přinesou řadu výhod.

automatizace skladu

Představme si prostor skladu a servisu s regály. Prostor je osázen svítidly, která v pracovní době zajišťují kvalitní osvětlení pro práci. Má systém vytápění a chlazení, a navíc i vzduchotechniku pro ventilaci vzduchu. Uprostřed vysokého stropu je otevírací světlík.

 

Automatizace propojí ovládání všech těchto technologií do jednoho řídicího systému. Ovládají se pak samy podle aktuálních podmínek. Pokud je potřeba zasáhnout manuálně, kompletní přehled o technologiích a jejich ovládání umožňuje jedna aplikace. Chod budovy je mnohem snazší a efektivnější.

Za takovým řešením stojí chytrá elektroinstalace. Podívejme se podrobněji, jaké funkce přináší:

 

Ideální teplota

Pro celý sklad (případně, servis, výrobu) je možné nastavit hodnoty automatického vytápění. To je navázané na pracovní dobu – v 6 hodin ráno již zaměstnanci mají v hale příjemnou teplotu a nemusí zůstávat první dvě hodiny v bundě. Naopak po směně se vytápění zase utlumí. Pokud někdo zůstane pracovat přesčas, senzory přítomnosti to poznají a systém bude teplotu udržovat o něco déle.

Na mnoha pracovištích dochází k plýtvání energií řízeným větráním. Nejen, že systém dále natápí a teplo uniká oknem ven. Kvůli chladnému vzduchu z venku si také myslí, že se prostor ochlazuje, a začne natápět ještě víc. Inteligentní automatizace však pozná otevřená okna. Pokud zůstanou otevřená po určitou dobu, topení se utlumí až do jejich zavření.

Ideální teplota ve správný čas eliminuje i pocitové štelování termostatů. Automatizace tak eliminací lidského faktoru napomáhá komfortu, v energetické krizi je však zajímavá i úspora, které může firma dosáhnout.

 

Špatný vzduch, těžší práce

Nejen teplota vzduchu ale i jeho kvalita je na pracovišti klíčová. Ve špatně větraném prostoru klesá soustředěnost a tím se může snížit i efektivita práce. Automatizovaná vzduchotechnika začne provádět výměnu vzduchu uvnitř ve chvíli, kdy senzory zjistí vysokou koncentraci CO2 (případně nadměrnou vlhkost). Pokud systém ovládá i střešní okno, otevře ho. Ve vhodný čas, čili pokud prší, světlík zůstane zavřený.

 

Osvětlení skladu podle přítomnosti

S přítomnostními senzory se prostor rozsvítí, jen když to bude potřeba. A pokud to bezpečnost práce dovolí, intenzita svítidel se bude řídit podle aktuálních podmínek přirozeného světla.

Jsou ve skladu uličky s regály? Je možné v nich světlo utlumit a naplno svítit jen v době, když se mezi regály někdo nachází.

Vedoucí směny má navíc přístup do mobilní aplikace s centrálním ovládáním a přehledem o osvětlení v budově.

Mobilní aplikace s centrálním ovládáním.

 

Přístupový systém – kódová klávesnice hodně zmůže

Každý zaměstnanec má svůj NFC přívěsek, případně přidělený kód. S ním se dostane jen do prostor, které mu zaměstnavatel povolí. Jiná práva tak mohou mít pracovníci výdeje, skladníci či úklidový tým. Přístupy se dají kdykoli flexibilně měnit.

Kódová klávesnice je pro sklad zajímavá i tím, že se na zadání kódu naváže celý režim provozu technologií v budově. Zapomene poslední zaměstnanec při odchodu spíš zhasnout, nebo zamknout? Správně zakódovat je pro pracovníky vždycky to hlavní. Zadání kódu uvede celý objekt do režimu nepřítomnosti. Všechna světla se vypnou, zavře se světlík, vrata do jednotlivých skladů a celý objekt se zabezpečí. Obíhání celé firmy před odchodem není potřeba.

 

Inteligentní automatizace – příklady z praxe

V praxi je možné chytrou elektroinstalaci uzpůsobit specifickým projektům. Podívejme se na konkrétní řešení systému Loxone z potravinářství, rostlinné a živočišné výroby a dalších oborů.

Produkce vína

V moravských Hustopečích automatizace řídí chlazení tanků podle teploty moštu, který uvnitř kvasí. Do systému jsou integrovány ventily i malé pohony čerpadel. Vinař má dokonalý přehled o procesu kvašení a snížil riziko ztrát. Kromě kvašení ovládá i výtah či výměnu vzduchu ve vlhkém sklepě. A jako bonus řídí i přidružený penzion.

Automatizace výroby vína v moravských Hustopečích.

Výroba těstovin

Dobšické těstoviny na Loxone spoléhají co do udržování správné teploty a vlhkosti vzduchu v sušících boxech. I zde se eliminovalo riziko ztrát nedodržením výrobního procesu. Dále zde automatizace řídí FVE, distribuci sypkých materiálů i vytápění a zabezpečení.

 

Balení vajec

Tohle řešení v Brémách je opravdu komplexní. Kromě osvětlení, stínění a poplašného systému zajišťuje jeden systém správný tlak pro stroje, sledování minimálních a maximálních hodnot, automatické přepínání mezi kompresory v případě poruchy nebo po uplynutí stanovené doby, automatické vypnutí po ukončení výroby a mnoho dalšího. Ovládá i bezobslužnou prodejnu.

Automatizace pomáhá při balení vajec.

 

Automatizace pivovaru

Nejstarší rakouský výrobce piva těží z monitoringu problémových situací ve varně, chytré regulace teploty a bezpečnostních funkcí ve výrobě. Loxone ovládá osvětlení, využití odpadního tepla z výroby, konstantní teplotu ve sklepech, dopravníky v silech a okna, měří odběr elektřiny a zabraňuje přetížení či monitoruje bránu.

 

A další…

Podívejte se i na automatizaci sila, kravína, mobilního kurníku a dalších mnoha projektů v referencích na webu Loxone.com.

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.