Dotace na fotovoltaické elektrárny a elektromobily pro podnikatele – nejvyšší čas na přípravu

10.12.2019
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Dotace na fotovoltaické elektrárny a elektromobily pro podnikatele – nejvyšší čas na přípravu

Po roce od vyhlášení předchozí výzvy se v lednu 2020 chystá v pořadí již 3. a pravděpodobně poslední výzva tohoto programovacího období, zaměřená na pořízení fotovoltaických elektráren pro podnikatelské subjekty. Tato výzva je určená jen pro větší projekty, které dosáhnou na minimální výši dotace 2 mil. Kč, což je možné při realizaci projektu v rozmezí investičních nákladů přibližně 4 až 6 mil. Kč, podle zvolené technologie a velikosti podniku žadatele. Novinkou je, že mohou žádat i podnikatelé v oblasti hotelnictví, ubytování, stravování a volnočasových aktivit – ti byli v předchozích výzvách z podporovaných aktivit vyřazeni.

Co je potřeba splnit?

Elektrárna musí být navržena tak, aby minimálně 70 % její produkce bylo spotřebováno ve vlastním provozu žadatele – k tomu může pomoci i bateriový systém. Elektrárna musí být umístěna na střeše nebo stěně budovy, nesmí být umístěna na volné ploše, třeba na poli. V úvahu připadá i umístění například na přístřešcích nad parkovacími stáními. Maximální výkon jedné elektrárny může dosáhnout až 2 MWp. Výše dotace se nejčastěji pohybuje v rozmezí 35 % až 60 % z uznatelných nákladů, přičemž vyšší míry dotace dosáhnou malé a střední podniky s projekty, ve kterých jsou navržená bateriová uložiště. Výpočet výše dotace probíhá přes tzv. náklady na konvenční zdroj, jak je ukázáno níže v příkladu.

Modelový příklad realizované investice

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 250 kWp bez akumulace

Způsobilé výdaje jsou vícenáklady na obnovitelný zdroj, od investičních nákladů odečteme částku 8 862,63 Kč násobenou roční produkcí FVE v MWh.
Dotace na fotovoltaické elektrárny a elektromobily pro podnikatele – nejvyšší čas na přípravu

  FVE s instalovanou kapacitou 250 kWp

  Roční produkce el. energie - 255 MWh

  Investiční náklad - 6 250 000 Kč

  Náklad na konvenční zdroj - 2 259 971 Kč

  (255 MWh * 8 862,63 Kč)

  Způsobilé výdaje: 3 990 029 Kč


Dotace pro různé velikosti podniku

Malý podnik      (80 % ZV)            3 192 023 Kč      (51,1 % investičních nákladů)

Střední podnik (70 % ZV)            2 793 020 Kč      (44,7 % investičních nákladů)

Velký podnik     (60 % ZV)            2 394 017 Kč      (38,3 % investičních nákladů)

 

Dotace na fotovoltaické elektrárny a elektromobily pro podnikatele – nejvyšší čas na přípravu    Dotace na fotovoltaické elektrárny a elektromobily pro podnikatele – nejvyšší čas na přípravu

Co je potřeba zařídit?

K žádosti o dotaci je nutné nechat vytvořit energetický posudek, ze kterého bude vycházet hodnotitel při bodování projektu. Posudek může vytvořit energetický specialista s potřebnou licencí. Dále doporučujeme již k žádosti o dotaci vytvořit projektovou dokumentaci a nechat si zhodnotit střechu statikem, investor tím může předejít možným problémům v budoucnosti. Celý projekt je vhodné také již v rané fázi přípravy konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.

Žadatelem může být podnikatelský subjekt podnikající v některé z podporovaných oblastí, který má minimálně 2 letou historii a projde ratingem finančních výkazů – to znamená, že prokáže schopnost finančně unést požadovaný projekt.

Společnost RENARDS dotační, s.r.o. úspěšně realizovala desítky dotačních projektů fotovoltaických elektráren a je připravena pomoct i s tím Vašim. Další informace naleznete zde.

Dotace na pořízení elektromobilů a nabíjecích stanic pro podnikatele

V lednu bude také vypsaná výzva na pořízení elektromobilů k podnikatelským účelům. Na osobní elektromobil je možné získat až 375 tis. Kč, na užitkový elektromobil může být dotace až 40 % z ceny elektromobilu. Oproti předchozím výzvám jsou podmínky nastavené pro žadatele velice dobře, avšak k dispozici je tentokrát pouze 50 mil. Kč. Pokud o pořízení elektromobilu do firmy uvažujete, je nutné začít s přípravou dotační žádosti již nyní.

 

Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.