Nástavba na Šumavské? Jako dršťková polévka, nikoho nenechá chladným, říkají o svém projektu Knesl Kynčl Architekti

1.6.2023
Mgr. Tomáš Kokna
6 minut čtení
Nástavba na Šumavské? Jako dršťková polévka, nikoho nenechá chladným, říkají o svém projektu Knesl Kynčl Architekti

Naprosto nevídaná nástavba vyrostla na střeše historické administrativní budovy v brněnské Šumavské ulici. Za její realizací stojí architektonické duo Knesl Kynčl. Pozvali jsme si je na rozhovor do REAL SPEKTRA, abychom zjistili, co bylo na stavebních úpravách nejtěžší, jak novou nástavbu vnímá veřejnost nebo na to, pro koho jsou nové prostory ideální.

 

Nástavba na Šumavské? Jako dršťková polévka, nikoho nenechá chladným, říkají o svém projektu Knesl Kynčl Architekti

 

V čem je nástavba unikátní?

Byť to není na první pohled zřejmé, je nástavba na původním objektu staticky nezávislá, neleží na něm ani se o něj nijak neopírá. Je vynesena prostorovou příhradovou strukturou spočívající na dvaceti obřích sloupech, které doslova „propichují“ suterén stávajícího objektu a jsou samostatně založeny na mikropilotech.

 

Jaká je vlastně historie stávajícího objektu?

Stávající administrativní centrum vzniklo přestavbou bývalého průmyslového objektu, kde se za více než sto let existence vystřídala řada firem a provozů. Původně byl objekt postaven jako konfekční dílny „Nadelfabrik“, kterou si v roce 1915 podle návrhu uznávaného inovátora průmyslových staveb architekta Bruno Bauera (1880-1938), nechala v sousedství největších rakouskouherských výstrojních skladišť a kasáren postavit Rakouská společnost pro dodávky sukna císařskokrálovské armádě Offermann, Quittner, Schoeller & spol. poté, co získala zakázku na výrobu uniforem.

 

V čem spočívají stavební úpravy?

Navržené stavební úpravy zahrnují několik do značné míry samostatných částí: přeorientování vstupu z ulice Šumavské, nástavba tří nových administrativních podlaží a vložení mezipatra v západní části suterénu, které bude sloužit parkování, to vše při zachování podoby a principu využívání stávající budovy.

 

 

Vstup do objektu je přeorientován?

Hlavní vstup je nově umístěn do prostoru dvora, ze kterého se stalo vstupní nádvoří. Zde je potom nová vstupní hala s centrálními výtahy, jež pokračuje ve formě spojovacího krčku mezi dvěma podélnými křídly až do nejvyššího podlaží.

 

Jak se vám podařilo vložit do stávající stavby mezipatro pro parkování?

Suterén stávajícího objektu byl natolik vysoký, že bylo možné do něj vložit ocelovou, na stávajícím objektu staticky nezávislou, konstrukci. Výsledné výšky, trochu se štěstím, přesně splňují normové požadavky.

 

Kolik vozidel mezipatro pojme?

V obou patrech je nakonec umístěno 68 parkovacích stání.

 

Co ze stavebních úprav pro vás představovalo největší výzvu?

Hlavní výzvou byla konstrukce. Původně jsme si mysleli, že využijeme masivní konstrukci původního objektu a dům „jednoduše“ nadstavíme. Po důkladném stavebně – technickém průzkumu jsem ale zjistili, že Bruno Bauer dům dimenzoval tak dokonale, že už tu nezbyla žádná rezerva. Zvažovali jsme dodatečné ztužování sloupů, ale nakonec, i díky nemalé odvaze investora, padla volba na ocelovou samonosnou „levitující“ konstrukci.

 

Překvapilo vás během stavebních úprav něco?

Kromě již zmíněného konstrukčního řešení, odpovídaly ostatní problémy standardním problémům, se kterými se potkáte u každé rekonstrukce.

 

Jak dlouho celý proces stavebních úprav trval?

Celkem stavba trvala dva a půl roku. Začalo se na podzim 2020 a kolaudace proběhla v dubnu 2023. To že stavba proběhla v dohodnutém termínu a bez větších komplikací je docela obdivuhodné. Současně je to dokladem toho, že všichni, kteří se podíleli na realizaci stavby, fungovali víceméně bez většího zakolísání. Za zmínku jistě stojí i to, že se stavbu podařilo postavit ještě za „staré ceny“.

 

Stavba probíhala současně za provozu stávajícího administrativního centra?

Ano je to tak. Vzhledem k tomu, že v domě sami sídlíme, tak jsme vše zažívali „na vlastní kůži“. Sice jsme každou chvíli museli do kanceláře chodit jinou cestou, ale dalo se to vydržet. Jistou odměnou za komplikace způsobené stavbou byla možnost sledovat stavbu doslova v přímém přenosu den po dni z bezprostřední blízkosti.

 

 

Proč jste se rozhodli pro daná řešení stavebních úprav?

Původně chtěl investor stavět na sousedním pozemku na nároží ulic Botanické, Ptašinského a Šumavské, kde je dnes parkoviště. Průtahy se změnou územního plánu (téměř 12 let), jej však nasměrovaly k řešení formou nástavby stávajícího objektu.

 

Jaké máte na stavební úpravy ohlasy?

Asi bychom to nejspíš přirovnali ke vztahu lidí k dršťkové polévce – nikoho nenechá chladným, buď ji máte rádi, nebo nemáte. Nicméně ohlasy z odborné komunity jsou velmi pozitivní.

 

Je už projekt hotov, nebo budou navazovat nějaký další stavební úpravy?

Nástavba je hotova, ale jak jsme již zmínili, po dlouhých dvanácti letech se podařilo změnit i územní plán, takže bude stavba pokračovat na pozemku dnešního parkoviště. Měl by zde vzniknout další sedmipodlažní administrativní objekt s komerčním parterem a čtyřmi podzemními parkovacími podlažími.

 

Pro koho budou prostory nástavby sloužit? Kdo se vám jeví jako vhodní nájemci?

Objekt je koncipován primárně pro firmy z IT komunity. Je to jeden z nemnoha větších administrativních objektů situovaných v severní části města v hustě osídleném území, takže příjemně doplňuje funkční mix a dává možnost mnoha lidem do práce chodit pěšky nebo jezdit na kole.


Kanceláře v nově vybudované nástavbě historické budovy si od 1. 6. 2023 můžete pronajmout. K dispozici je pro vás plocha od 875 m² do 3 500 m². Celou nabídku s kontaktem na našeho makléře najdete na webu donajmu.cz

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.