Vývoj trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi

9.9.2014
Mgr. Tomáš Kokna
6 minut čtení
Vývoj trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi
Industrial Research Forum – údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 2. čtvrtletí 2014

 

Výstavba a nabídka průmyslových prostor

Konečné údaje, které shromáždilo Industrial Research Forum ukazují, že se trh moderních skladových a výrobních prostor v ČR během druhého čtvrtletí rozrostl celkem o 103 000 m2. Tato úroveň nové výstavby je o 55% vyšší ve srovnání s předchozím čtvrtletím a zároveň odpovídá 70% navýšení v meziročním srovnání. Dohromady s průmyslovými nemovitostmi dokončenými v prvním čtvrtletí bylo v České republice během prvních šesti měsíců tohoto roku postaveno celkem 169 000 m2, což představuje meziroční navýšení o 57%. Celková nabídka moderních průmyslových prostor v ČR určených k pronájmu tak byla navýšena na současné 4 637 200 m2. Jak již Industrial Research Forum uvedlo před několika týdny, na území ČR se nachází dalších 160 000 m2 moderních průmyslových nemovitostí ve výstavbě, z čehož 15% je budováno spekulativně. Největším průmyslovým objektem, který byl zatím v tomto roce postaven, je vývojové centrum pro společnost FEI, jež postavila developerská společnost CTP v Brně (33 000 m2). Vzhledem k budovám, které jsou nyní ve výstavbě, je velmi pravděpodobné, že tato výrobní hala zůstane i největší průmyslovou stavbou celého roku 2014. Velikostí by ji mohlo předčit pouze distribuční centrum společnost VF Corporation (39 000 m2), které vyrůstá v areálu PointPark Prague D8 a to pouze v případě, že by bylo postaveno před plánovaným termínem dokončení. Převážná část celkové nabídky průmyslových prostor v ČR se nachází v Praze (1,81 milionů m2), následuje Jihomoravský kraj (773 000 m2) a Plzeňský kraj (647 000 m2).

Realizovaná poptávka

Na základě údajů Industrial Research Fora dosáhla hrubá realizovaná poptávka v ČR, která zahrnuje také renegociace, ve druhém čtvrtletí úrovně 241 000 m2. Při porovnání s poptávkou registrovanou v předchozím kvartále se jedná o 8% pokles a ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce je poptávka v uplynulém čtvrtletí nižší o 7%. Téměř polovinu z celkové poptávky realizované ve druhém čtvrtletí tvořily renegociace starších nájemních smluv. V konkrétních číslech představovaly renegociace 49% hrubé poptávky (tj. 117 000 m2), a 64% všech renegociací bylo podepsáno s poskytovateli logistických služeb. Čistá poptávka čítala ve druhém čtvrtletí roku 2014 celkem 124 000 m2, což znamená pokles o 4% oproti minulému kvartálu a meziroční pokles o 21%. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve druhém čtvrtletí distribuční společnosti (70%), především působící v sektoru e-commerce. Celková nájemní aktivita (tj. hrubá realizovaná poptávka) za prvních šest měsíců roku 2014 činila 502 000 m2, z toho čistá poptávka představovala 50%.


Nejvýznamnější transakce

Největší nájemní transakcí uzavřenou ve druhém čtvrtletí roku 2014, a zároveň největší transakcí prvního pololetí, je předpronájem společnosti VF Corporation na prostory stavěné na míru v areálu Pointpark Prague D8 (39 000 m2). Druhou největší transakcí a největší renegociací první poloviny roku 2014 je prodloužení nájmu společnosti Trost Auto Service Technik (24 000 m2) na prostory v rámci Panattoni Pilsen Parku West v Nýřanech, která byla uzavřena již v prvním kvartále tohoto roku. Ve druhém čtvrtletí byly podepsány ještě dvě další významné renegociace – společnost DHL prodloužila nájemní smlouvu v CTParku Nový Jičín (20 000 m2) a Sony DADC v Prologis Parku Pilsen-Štěnovice (18 000 m2).


Neobsazenost

Míra neobsazenosti v České republice se od prvního čtvrtletí zvýšila jen nepatrně o 0.13 b.p. a zůstala tak víceméně na stabilní úrovni 8.1 %. Toto odpovídá celkovému objemu 374 000 m2 moderních skladových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze se téměř srovnala s celorepublikovým průměrem a na konci druhého čtvrtletí dosáhla úrovně 8.0 %. Nejvyšší podíl neobsazených prostor (39 %) je v Praze, což není překvapení vzhledem k tomu, že právě zde se nachází největší nabídka postavených průmyslových prostor v ČR. Dalšími regiony s vysokým objemem volných průmyslových prostor jsou Jihomoravský kraj (57 000 m2) a Plzeňsko (44 000 m2).

 

Definice

Celková výměra a nová nabídka:

Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období.

Realizovaná poptávka:

Realizovaná poptávka je celková plocha před/pronajatá za určité období. K realizování poptávky dochází v momentě, kdy je podepsána smlouva o pronájmu nebo smlouva o budoucím pronájmu. Započítávány jsou pouze dlouhodobější pronájmy (delší než jeden rok). Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje i renegociace a prodloužení smluv. Čistá realizovaná poptávka oproti tomu počítá nově uzavřené smlouvy a rozšíření stávajících prostor v rámci existujících smluv, podnájmy či předpronájmy.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry skladových a průmyslových prostor bez kancelářských vestavků a zázemí.

Zdroj
Realitní magazín Asociace realiních kanceláří ČR 9/2014

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.