Podrobněji o dražbách

Spolupráce formou zajištění služeb spojených s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných dražbách).

Vymezení základních pojmů:

Dražba
Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na vydražitele.

Navrhovatel
Osoba, která navrhuje provedení dražby, tj. majitelé nemovitostí, insolvenční správci, likvidátoři, zástavní věřitelé.

Dražebník
Osoba, která na základě koncese organizuje dražbu.

Účastník dražby, dražitel
Osoba přítomná na dražbě, která se řádně zapsala a splnila stanovené podmínky – složení dražební jistoty.

Dražební jistota
Kauce, záloha na zajištění budoucích závazků účastníka dražby.

Nejnižší podání
Tzv. vyvolávací cena.

Licitátor
Fyzická osoba, která řídí dražbu a je oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

Vyvolání
Prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek.

Podání
Nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla. 

Příklep
Úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.

Vydražitel
Účastník dražby, jemuž byl licitátorem udělen příklep.

Zmaření dražby
Neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.

Centrální adresa
Místo ze zákona, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (internet) uveřejněny informace o dražbě.

Spolupráce formou zajištění služeb spojených s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných dražbách).

Ke spokojenosti všech stran jsme úspěšně provedli veřejné dražby (ve většině případů) komerčních nemovitostí za částku přes 330 mil. Kč, přičemž navýšení vydražené ceny proti nejnižšímu podání představovalo v průměru téměř 30 %. Ke dnešnímu dni jsme realizovali přes 200 dražeb s 85% úspěšností (ve 40% neúspěšných dražeb došlo k následnému přímému prodeji předmětu dražby).

REAL SPEKTRUM, a.s. patří k významným dražebníkům v ČR, je rovněž řádným členem České asociace dražebníků. Disponujeme příslušnou koncesí na provádění veřejných dražeb

a) dobrovolných,
b) nedobrovolných,

živnostenským listem na provádění dobrovolných dražeb movitých věcí a vyškoleným týmem specialistů, přičemž hlavním argumentem naší nabídky výkonu činnosti dražebníka je dlouhodobá detailní znalost trhu a tedy adekvátní cenotvorba v jednotlivých realitních segmentech a současně komplexní profesionální příprava nemovitostí, ale i věcí movitých, určených k prodeji ve veřejné dražbě. Společnost REAL SPEKTRUM, a.s. je pojištěná u Generali Pojišťovna a.s. pro výkon dražebníka na pojistnou částku 35.000.000,- Kč.

Průběh a inzerce dražby

Pokud se týká průběhu přípravy a realizace veřejné dobrovolné dražby, doporučujeme následující postup: dohoda o podmínkách dražby, zajištění ocenění, podpis smlouvy o provedení dražby a dražební vyhlášky s jejím zveřejněním na Centrální adrese, marketing, prohlídky, dražba – to vše v limitu do 6-7 týdnů (z toho 30 dnů je zákonná lhůta pro zveřejnění dražební vyhlášky pro dobrovolnou dražbu). Termín dražby samozřejmě stanovíme dle dohody s navrhovatelem – vlastníkem nemovitosti.

Zajistíme oznámení o konání dražby a o podmínkách dražby v Konkursních novinách formou plošné inzerce. Dražby zveřejňujeme kromě Centrální adresy na dalších www stránkách: e-aukce.com (na tomto asi nejnavštěvovanějším specializovaným dražebním serveru jsme preferovaným klientem), RealityIdnes, Sreality, a rovněž na našich www stránkách. Nabídku rozesíláme formou direct mail zájemcům, evidovaným v naší realitní databázi a rovněž vyhledáváme nové cílové skupiny potenciálních tuzemských a zahraničních zájemců. Disponujeme i databází klientů, kteří chtějí kupovat nemovitosti pouze v dražbách.

Činnosti spojené s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb.:

 • nábor

 • příprava

 • realizace

 • ukončení

A) Nábor

 • jednání s navrhovatelem o předmětu dražby. Vysvětlení výhod dražby proti běžnému prodeji, předání nabídky, referencí, obecných návrhů smluv)
 • konzultace (bezplatné) o cenových, zákonných, technických a dalších otázkách,
 • příprava a podpis budoucí smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky apod.),
 • převzetí, kompletace a ověření podkladů nutných k přípravě a zpracování návrhu smlouvy o provedení dražby (nabývací tituly – prověření vlastnických vztahů, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, listiny dokládající věcná břemena, souhlasné stanovisko statutárního orgánu u právnických osob k prodeji nemovitostí formou dražby, prohlášení konkursu, doručování předepsaných listin, úvěrové a zástavní smlouvy, listiny řešící odzastavení nemovitostí, soudní nařízení a podání u soudu, práva třetích osob, spoluvlastnická práva, LV, katastrální mapa, původní znalecký posudek, stavební výkresy, nájemní smlouvy, apod., vyžádání chybějících dokladů u majitele – navrhovatele, případně na Katastru nemovitostí, zkompletování dokladů o nájemních vztazích), stanovení nejnižšího podání, odměna dražebníka, úhrada nákladů, termíny prohlídek, termín dražby,
 • příprava a podpis budoucí smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky apod.),

B) Příprava

 • zajištění odhadu ceny obvyklé předmětu dražby (výběr znalce, objednávka odhadu, předání potřebných podkladů, prohlídka se znalcem, korekce a připomínkování odhadu, převzetí, fakturace),
 • zajištění potřebných právních a dalších ověření a náležitostí, souvisejících s připravovanou dražbou (konzultace na katastru nemovitostí, soudech, stavební úřad, sítě apod.)
 • příprava a podpis smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky, podpis s notářským ověřením apod.)
 • zpracování seznamu osob, které budou osloveny v souvislosti s dražbou, zejména potenciální zájemci o předmět dražby (zaslání direct mailů, inzerce, oslovení nových cílových skupin, průběžná komunikace),
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky (konzultace s právníkem, korektury, podpis s notářským ověřením),
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky (s využitím odhadu ceny, korespondence se zákonem, konzultace s právníkem, korektury, podpis s notářským ověřením),
 • zveřejnění dražební vyhlášky v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem,
 • zpracování seznamu osob, kterým bude zaslána dražební vyhláška,
 • zaslání dražební vyhlášky v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být doručena,
 • zpracování informačního memoranda na prohlídku předmětu dražby,
 • prohlídka předmětu dražby,
 • výběr a zajištění místa dražby,
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby,
 • zajištění bezpečnostní služby,
 • zajištění optimálních podmínek pro skládání dražební jistoty,
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby,
 • zajištění bezpečnostní služby,
 • příprava dražební místnosti a souvisejících prostor,
 • zajištění všech náležitostí souvisejících s průběhem organizace dražby a dražebního dne,
 • vyřízení všech náležitostí při upuštění od dražby,

C) Realizace

 • ověření zákonných podmínek u účastníků dražby,
 • zajištění bezproblémového skládání dražební jistoty před zahájením dražby zajištění bezpečného, transparentního, dokumentovaného průběhu veřejné dražby, provedené za splnění všech zákonných podmínek

D) Ukončení

 • vrácení dražební jistoty a listin,
 • vypracování protokolu o provedené dražbě, (rozeslání dle zákona),
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením,
 • uhrazení ceny dosažené vydražením (potvrzení o nabytí vlastnictví),
 • předání výtěžku dražby navrhovateli,
 • vypořádání nákladů dražby,
 • návrh na záznam vlastnických práv do katastru,
 • předání předmětu dražby (protokol o předání a převzetí),
 • vedení řádné spisové evidence o zabezpečení archivační povinnosti

 Pro bližší informace o dražbách nemovitostí se neváhejte obrátit na našeho specialistu:

 

Ing. Juraj Tréger, CSc., makléř Real SpektrumIng. Juraj Tréger, CSc.
specialista na výběrová řízení a dražby nemovitostí

tel. +420 602 563 615
volejte zdarma: +420 800 800 099
email: juraj.treger@realspektrum.cz


Výběrová řízení a dražby jsou transparentní a efektivní formy prodeje. Rychle a bezepčně tak prodáte svoji nemovitost  nejvyšší nabídce. Rád Vám vysvětlím celý postup prodeje, poradím Vám a vyřídím za Vás veškeré náležitosti. S důvěrou se na mě neváhejte obrátit, jsem tu pro Vás již více než 15 let.