Podrobněji o dražbách

Spolupráce formou zajištění služeb spojených s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných dražbách).

Vymezení základních pojmů:

Dražba
Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na vydražitele.

Navrhovatel
Osoba, která navrhuje provedení dražby, tj. majitelé nemovitostí, insolvenční správci, likvidátoři, zástavní věřitelé.

Dražebník
Osoba, která na základě koncese organizuje dražbu.

Účastník dražby, dražitel
Osoba přítomná na dražbě, která se řádně zapsala a splnila stanovené podmínky – složení dražební jistoty.

Dražební jistota
Kauce, záloha na zajištění budoucích závazků účastníka dražby.

Nejnižší podání
Tzv. vyvolávací cena.

Licitátor
Fyzická osoba, která řídí dražbu a je oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

Vyvolání
Prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek.

Podání
Nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla. 

Příklep
Úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.

Vydražitel
Účastník dražby, jemuž byl licitátorem udělen příklep.

Zmaření dražby
Neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.

Centrální adresa
Místo ze zákona, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (internet) uveřejněny informace o dražbě.

Spolupráce formou zajištění služeb spojených s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných dražbách).

Ke spokojenosti všech stran jsme úspěšně provedli veřejné dražby (ve většině případů) komerčních nemovitostí za částku přes 330 mil. Kč, přičemž navýšení vydražené ceny proti nejnižšímu podání představovalo v průměru téměř 30 %. Ke dnešnímu dni jsme realizovali přes 200 dražeb s 85% úspěšností (ve 40% neúspěšných dražeb došlo k následnému přímému prodeji předmětu dražby).

REAL SPEKTRUM, a.s. patří k významným dražebníkům v ČR, je rovněž řádným členem České asociace dražebníků. Disponujeme příslušnou koncesí na provádění veřejných dražeb

a) dobrovolných,
b) nedobrovolných,

živnostenským listem na provádění dobrovolných dražeb movitých věcí a vyškoleným týmem specialistů, přičemž hlavním argumentem naší nabídky výkonu činnosti dražebníka je dlouhodobá detailní znalost trhu a tedy adekvátní cenotvorba v jednotlivých realitních segmentech a současně komplexní profesionální příprava nemovitostí, ale i věcí movitých, určených k prodeji ve veřejné dražbě. Společnost REAL SPEKTRUM, a.s. je pojištěná u Generali Pojišťovna a.s. pro výkon dražebníka na pojistnou částku 35.000.000,- Kč.

Průběh a inzerce dražby

Pokud se týká průběhu přípravy a realizace veřejné dobrovolné dražby, doporučujeme následující postup: dohoda o podmínkách dražby, zajištění ocenění, podpis smlouvy o provedení dražby a dražební vyhlášky s jejím zveřejněním na Centrální adrese, marketing, prohlídky, dražba – to vše v limitu do 6-7 týdnů (z toho 30 dnů je zákonná lhůta pro zveřejnění dražební vyhlášky pro dobrovolnou dražbu). Termín dražby samozřejmě stanovíme dle dohody s navrhovatelem – vlastníkem nemovitosti.

Zajistíme oznámení o konání dražby a o podmínkách dražby v Konkursních novinách formou plošné inzerce. Dražby zveřejňujeme kromě Centrální adresy na dalších www stránkách: e-aukce.com (na tomto asi nejnavštěvovanějším specializovaným dražebním serveru jsme preferovaným klientem), RealityIdnes, Sreality, a rovněž na našich www stránkách. Nabídku rozesíláme formou direct mail zájemcům, evidovaným v naší realitní databázi a rovněž vyhledáváme nové cílové skupiny potenciálních tuzemských a zahraničních zájemců. Disponujeme i databází klientů, kteří chtějí kupovat nemovitosti pouze v dražbách.

Činnosti spojené s výkonem dražebníka při přípravě, organizaci, provedení a ukončení veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb.:

 • nábor

 • příprava

 • realizace

 • ukončení

A) Nábor

 • jednání s navrhovatelem o předmětu dražby. Vysvětlení výhod dražby proti běžnému prodeji, předání nabídky, referencí, obecných návrhů smluv)
 • konzultace (bezplatné) o cenových, zákonných, technických a dalších otázkách,
 • příprava a podpis budoucí smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky apod.),
 • převzetí, kompletace a ověření podkladů nutných k přípravě a zpracování návrhu smlouvy o provedení dražby (nabývací tituly – prověření vlastnických vztahů, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, listiny dokládající věcná břemena, souhlasné stanovisko statutárního orgánu u právnických osob k prodeji nemovitostí formou dražby, prohlášení konkursu, doručování předepsaných listin, úvěrové a zástavní smlouvy, listiny řešící odzastavení nemovitostí, soudní nařízení a podání u soudu, práva třetích osob, spoluvlastnická práva, LV, katastrální mapa, původní znalecký posudek, stavební výkresy, nájemní smlouvy, apod., vyžádání chybějících dokladů u majitele – navrhovatele, případně na Katastru nemovitostí, zkompletování dokladů o nájemních vztazích), stanovení nejnižšího podání, odměna dražebníka, úhrada nákladů, termíny prohlídek, termín dražby,
 • příprava a podpis budoucí smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky apod.),

B) Příprava

 • zajištění odhadu ceny obvyklé předmětu dražby (výběr znalce, objednávka odhadu, předání potřebných podkladů, prohlídka se znalcem, korekce a připomínkování odhadu, převzetí, fakturace),
 • zajištění potřebných právních a dalších ověření a náležitostí, souvisejících s připravovanou dražbou (konzultace na katastru nemovitostí, soudech, stavební úřad, sítě apod.)
 • příprava a podpis smlouvy o provedení dražby (případné konzultace s právníkem, vyžádání stanovisek advokáta, korekce, připomínky, podpis s notářským ověřením apod.)
 • zpracování seznamu osob, které budou osloveny v souvislosti s dražbou, zejména potenciální zájemci o předmět dražby (zaslání direct mailů, inzerce, oslovení nových cílových skupin, průběžná komunikace),
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky (konzultace s právníkem, korektury, podpis s notářským ověřením),
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky (s využitím odhadu ceny, korespondence se zákonem, konzultace s právníkem, korektury, podpis s notářským ověřením),
 • zveřejnění dražební vyhlášky v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem,
 • zpracování seznamu osob, kterým bude zaslána dražební vyhláška,
 • zaslání dražební vyhlášky v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být doručena,
 • zpracování informačního memoranda na prohlídku předmětu dražby,
 • prohlídka předmětu dražby,
 • výběr a zajištění místa dražby,
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby,
 • zajištění bezpečnostní služby,
 • zajištění optimálních podmínek pro skládání dražební jistoty,
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby,
 • zajištění bezpečnostní služby,
 • příprava dražební místnosti a souvisejících prostor,
 • zajištění všech náležitostí souvisejících s průběhem organizace dražby a dražebního dne,
 • vyřízení všech náležitostí při upuštění od dražby,

C) Realizace

 • ověření zákonných podmínek u účastníků dražby,
 • zajištění bezproblémového skládání dražební jistoty před zahájením dražby zajištění bezpečného, transparentního, dokumentovaného průběhu veřejné dražby, provedené za splnění všech zákonných podmínek

D) Ukončení

 • vrácení dražební jistoty a listin,
 • vypracování protokolu o provedené dražbě, (rozeslání dle zákona),
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením,
 • uhrazení ceny dosažené vydražením (potvrzení o nabytí vlastnictví),
 • předání výtěžku dražby navrhovateli,
 • vypořádání nákladů dražby,
 • návrh na záznam vlastnických práv do katastru,
 • předání předmětu dražby (protokol o předání a převzetí),
 • vedení řádné spisové evidence o zabezpečení archivační povinnosti

 Pro bližší informace o dražbách nemovitostí se neváhejte obrátit na našeho specialistu:

 

Ing. Juraj Tréger, CSc., makléř Real SpektrumIng. Juraj Tréger, CSc.
specialista na výběrová řízení a dražby nemovitostí

tel. +420 602 563 615
volejte zdarma: +420 800 800 099
email: [email protected]


Výběrová řízení a dražby jsou transparentní a efektivní formy prodeje. Rychle a bezepčně tak prodáte svoji nemovitost  nejvyšší nabídce. Rád Vám vysvětlím celý postup prodeje, poradím Vám a vyřídím za Vás veškeré náležitosti. S důvěrou se na mě neváhejte obrátit, jsem tu pro Vás již více než 15 let.

 

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.