7 otázek pro Jana Kubatu, generálního ředitele BVV

9.7.2024
Mgr. Tomáš Kokna
6 minut čtení
7 otázek pro Jana Kubatu, generálního ředitele BVV

Mgr. Jan Kubata se narodil v roce 1967 v Karlových Varech, vysokoškolská studia absolvoval na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2014 byl zaměstnán v agentuře na podporu obchodu CzechTrade, nejdříve jako ředitel zahraniční kanceláře agentury ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Dále pracoval na pozici ředitele zahraniční sítě CzechTrade, jejíž nedílnou součástí je podpora českých firem při podnikání v zahraničí, veletržní business a zahraniční obchod. Od roku 2023 působí jako generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a.s.

V roce 2002 se stal zastupitelem města Ústí nad Labem a v roce 2006 pak jeho primátorem. Jan Kubata působil i v dalších veřejných funkcích, mmj. jako náměstek ministra spravedlnosti, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jejího Výboru pro evropské záležitosti, Hospodářského výboru a byl vedoucím stálé delegace do Meziparlamentní unie.

1. Máte velmi pestrý a zkušenostmi nabitý životopis, co Vás dovedlo k rozhodnutí ucházet se o post generálního ředitele největšího komerčního areálu v Brně?

V průběhu své kariéry jsem měl možnost nahlédnout do různých oblastí veřejného i obchodního sektoru. Každá z mých zkušeností mi poskytla hlubší porozumění dynamice obchodního prostředí a významu podpory českých firem na mezinárodním poli. Když přišla příležitost ucházet se o post generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno, a.s., vnímal jsem to jako přirozený krok ve své kariéře. Veletrhy mají klíčovou roli v podpoře nejen regionální, ale i celostátní ekonomiky, poskytují platformu pro mezinárodní obchodní styky a inovace. Tato pozice mi umožňuje využít mé zkušenosti z oblasti zahraničního obchodu a veřejné správy k dalšímu rozvoji a posílení pozice brněnského veletržního areálu na globálním trhu. Mým cílem je přinést inovativní přístupy a rozšířit spektrum akcí pořádaných v tomto areálu, což přinese nové příležitosti pro české i zahraniční firmy. 

2. Covid se dotkl předně výstav a firem navázaných na veletrhy. Jak si nyní vedou veletrhy a jejich návštěvnost? 

Covid-19 bezesporu významně ovlivnil celý veletržní průmysl. Nyní však s potěšením sledujeme, že se veletrhy nejen zotavily, ale v mnoha případech je zájem o ně dokonce rekordní. Firmy chápou, že veletrhy jsou klíčovou platformou pro navazování nových obchodních vztahů, prezentaci inovací a sledování trendů v oboru. Tento nárůst zájmu se odrazil i v počtu návštěvníků, který často překonává čísla před pandemií.

3. V současné době pomáháme s obsazováním komerčních prostor Brněnské Arény, nedá mi to a zeptám se Vás. Jak může Brněnská Aréna ovlivnit fungování Veletrhů Brno?

Věřím, že fungování brněnské arény a našeho výstaviště bude představovat skvělý příklad symbiózy, která přinese prospěch oběma stranám i celému městu. Tato spolupráce významně podporuje růst místní infrastruktury a služeb, což zvyšuje komfort a spokojenost návštěvníků. Cílem je společně vytvořit prosperující ekosystém, kde se obchod, sport, kultura a inovace vzájemně doplňují a posilují. Moderní a multifunkční prostory arény navíc mohou být ideálním místem pro doprovodné aktivity během veletrhů. Tímto způsobem můžeme nabídnout návštěvníkům a vystavovatelům ještě širší spektrum aktivit a zážitků, což zvyšuje celkovou atraktivitu našich akcí.

2021_12_14_APLUS_kometa_situace jpg BILL

4. Předpokládám, že máte nějaké vize o celkové koncepci fungování areálu brněnského výstaviště? Bude v budoucnu některá z částí otevřená pro veřejnost a pronajatá dlouhodobě?

Naše vize zahrnuje jak investice do modernizace i inovací, které zlepší celkovou funkčnost a atraktivitu výstaviště, tak optimalizaci využití prostoru prostřednictvím dlouhodobého pronájmu některých částí areálu. Při rozvoji areálu klademe důraz také na neustálé zlepšování našich služeb. V rámci této strategie plánujeme výstavbu nové skladové haly, která nám umožní zlepšit logistiku a uskladnění materiálů potřebných pro naše akce. Dlouhodobým cílem je provozovat kompaktní výstaviště, které umožní efektivně využívat výstavní prostory a vytvářet atraktivní prostředí pro vystavovatele i návštěvníky. 

5. Parkování je problém každého města a areálu, plánujete navýšení kapacit parkování?

Ano, parkování je skutečně výzvou pro každé město a výstavní areál není výjimkou. Jsme si vědomi, že dostupnost parkovacích míst je klíčovým faktorem pro komfort našich návštěvníků a vystavovatelů. Proto děláme maximum pro to, abychom využívali všechny dostupné kapacity uvnitř výstaviště i v jeho okolí. Na rozšiřování parkovacích ploch se zaměřujeme také v rámci dlouhodobých plánů na zlepšení infrastruktury areálu. Chceme zajistit, aby návštěvníci měli dostatek pohodlných a dostupných míst k parkování, což přispěje k jejich celkovému zážitku z návštěvy našich akcí. 

6. Jaké významné a zajímavé akce nyní připravujete? 

Vlajkovou lodí je říjnový Mezinárodní strojírenský veletrh. Mám radost, že zájem firem je opět vysoký a že se daří oslovovat i významné množství zahraničních vystavovatelů. Mezi další oblíbené a důležité akce patří veletrh Caravaning Brno s novou sekcí zaměřenou na dobrodružné cestování. Širokou veřejností je vyhledávaný také festival Life! nabízející jedinečné spojení sportu, tance a dalších zábavných aktivit. 


7. Kde vidíte BVV za pět let?

Za pět let vidím BVV jako moderní a inovativní výstavní centrum, které je lídrem v oboru nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Naším cílem je být místem, kde se setkávají přední firmy a odborníci, a kde se rodí nové obchodní příležitosti a inovace. Budeme dále posilovat naše mezinárodní vazby a spolupráci s výstavními centry a organizacemi po celém světě. Snahou je přilákat více zahraničních vystavovatelů a návštěvníků, což zvýší globální prestiž firmy.

Výstaviště_2

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.