Předkupní právo podílových spoluvlastníků bude opět obnoveno

Není to tak dávno, co začal platit nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) Jeho zavedení přineslo velké množství změn. Jednou z nejvýraznějších jistě byla změna v koncepci nemovité věci, která po více než 60ti letech prolomila zásadu, že stavba není součástí pozemku. Od 1.1.2014 tak platí, že vyjma dočasných staveb je součástí pozemku prostor pod povrchem i nad povrchem, a to včetně staveb a všeho, co je v něm zapuštěno.

Podobnou změnou prošlo i předkupní právo podílových spoluvlastníků, které bylo s účinností od 1.1.2015, až na pár výjimek, zrušeno. Díky této změně mají dnes spoluvlastníci možnost převést svůj spoluvlastnický podíl na kohokoliv, aniž by ho předem nabídli ostatním spoluvlastníkům ke koupi. I přes tuto skutečnost ale spoluvlastníci mohou ovlivnit svá vlastnická práva zřízením tzv. předkupního práva smluvního. Takové předkupní právo musí být zapsané v katastru nemovitostí a lze je zřídit jako právo obligační nebo jako právo věcné. 

Povinnost učinit nabídku předkupního práva nyní platí jen v případě, že nemovitost získáte do spoluvlastnictví způsobem, který nelze ovlivnit (např. v dědickém řízení) a trvá šest měsíců do data nabytí nemovitosti.

Pokud plánujete prodej části nemovitosti, kterou vlastníte spolu s někým jiným, nevyčkávejte. Letos ji můžete, ve většině případů, převést neomezeně. V příštím roce se totiž předkupní právo pro spoluvlastníky vrátí zpět do českého právního řádu.

Přijetím novely občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) bude, s účinností od 1.1.2018, platit zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků, a to prakticky ve stejné podobě jako v předešlé právní úpravě. Toto předkupní právo bude platit i v případě bezúplatného převodu např. při darování podílu na nemovitosti. Výjimkou bude jen převod spoluvlastnického podílu na osobu blízkou (manžel, rodič, sourozenec, apod.). Novinkou naopak bude možnost vzdát se svého předkupního práva předem. Tato skutečnost se bude zapisovat do katastru nemovitostí na příslušný list vlastnictví.

Vlastníci části nemovitosti, kteří budou od 1.1.2018 prodávat podíl na nemovitosti, budou muset svůj podíl nabídnout přednostně ostatním spoluvlastníkům. Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za kterých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.