Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy a kontroly plnění zákonné povinnosti

Jak jsme již informovali v našem časopise REAL SPEKTRUM NEWS, v důsledku legislativních změn vznikla od 1.1.2013 vlastníkům nemovitostí nebo společenstvím vlastníků jednotek povinnost doložit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen "průkaz"). Tento průkaz má platnost 10 let (nebo do provedení větší změny dokončené budovy) a lze ho vyhotovit pouze certifikovaným odborníkem.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. stanoví povinnost zajistit zpracování průkazu:

a) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (tj. podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena)
b) při pronájmu celé budovy (při pronájmu bytové a nebytové jednotky až od 1.1.2016).

Ze zákona plyne povinnost předat (předložit) průkaz kupujícímu (nájemci) nejpozději při podpisu kupní (nájemní) smlouvy. Pro úplnost dodáváme, že v případě bytových a nebytových jednotek je možno průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
Výše uvedené povinnosti se nicméně nevztahují např. na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m², na stavby pro rodinnou rekreaci či na průmyslové a výrobní provozy se spotřebou energie do 700 GJ/rok. 
Za porušení výše uvedených povinností hrozí pokuta v rozmezí 50.000 - 200.000,--Kč.

Nutno dodat, že od počátku tohoto roku probíhají důsledné kontroly ze strany příslušných úřadů, týkající se plnění povinnosti zpracovat a předložit průkaz, a jsou ukládány pokuty za její porušení. Pokuty jsou ukládány i v případech, kdy strana kupující ve smlouvě prohlásí, že tento průkaz (příp. vyúčtování dodávek energií) nepožaduje, stejně tak i v případě prohlášení jeho převzetí, avšak ani jedna ze stran není schopna jej předložit. Na základě shora uvedených skutečností doporučujeme nechat průkaz energetické náročnosti budovy vyhotovit a předložit jej nejpozději při podpisu smlouvy, a předejít tak případnému postihu ze strany kontrolních orgánů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se shora uvedené problematiky se neváhejte obrátit na svého osobního makléře nebo naši realitní kancelář. Jsme Vám rovněž k dispozici při zprostředkování kontaktu na certifikovanou osobu pro zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.