Rozhovor s Petrem Hánou z Deloitte o stavu realitního trhu

14.12.2020
Petr Broža
7 minut čtení
Rozhovor s Petrem Hánou z Deloitte o stavu realitního trhu

Aktuální stav nemovitostního trhu jsme za skupinu Real Spektrum již popisovali v tomto článku. Dnes jsme si k rozhovoru pozvali Petra Hánu z poradenské společnosti Deloitte, který nám dá nezávislý vhled na současný stav a možný vývoj nemovitostí.

 

Jak vnímáte ceny na nemovitostním trhu, stále po jarní karanténě stagnují? Jak jsou na tom regiony ve srovnání v Prahou, kde byly ceny dlouhodobě tlačeny investory a krátkodobými pronájmy?

Nedá se říci, že by ceny nemovitostí od jara stagnovaly, spíše se zvolnil jejich růst. Velmi však záleží na konkrétních regionálních trzích a lokalitách.

Dopad Covidu na rezidenční trh bude zásadně menší než na jiné segmenty realitního trhu a pokud vůbec, tak se projeví až s určitým časovým zpožděním. Nyní je velmi citelně zasažen například segment hotelů a retailu.

Rezidenční trh není aktuální situací spojenou s pandemií Covid-19 co do prodejů a prodejních cen zasažen a na trendu růstu cen není znatelná žádná zásadní změna. Alespoň prozatím.

Situace na rezidenčním trhu v krajských městech ( co do prodejů i nájmů) a zbytku republiky zaznamenala během posledního půlroku jen velmi mírné výkyvy od své dlouhodobé trajektorie. Určitý dopad je již od března letošního roku patrný na trhu nájmů, a to hlavně v Praze. Celá situace je způsobena výpadkem trhu krátkodobého ubytování. Tím se na trh dlouhodobých nájmů v průběhu jara dostalo velké množství bytů zejména z centra města původně používaných pro internetové ubytovací platformy. Ve snaze uplatnit tyto byty na trhu standardních nájmů jejich majitelé nasadili nižší ceny, což se promítlo do snížení průměrného nájemného v centrálních pražských katastrech a následně i na průměru celé Prahy. Ke zlepšení situace rozhodně nepřispělo ani zářijové rozhodnutí o distančním studiu na vysokých školách. Naopak, to spíše způsobí, že situace v Praze se může rozšířit i do dalších českých univerzitních měst. Byty původně obsazované českými či zahraničními studenty mohou zůstat volné a tlačit na cenu nájemného.

 Rozhovor s Petrem Hánou z Deloitte o stavu realitního trhu

Nemovitosti patřily k oblíbeným komoditám. Stále byste je investorům doporučili?

Na trhu lze v posledních měsících zaznamenat zvýšený investiční zájem o byty. Nejedná se aktuálně o velké investiční společnosti, ale zpravidla o drobné investory z řad fyzických osob, kteří nechtějí v bankách držet větší objem finančních prostředků a byty považují za vhodnou konzervativní investici. Byty jsou v ČR již dlouhodobě vnímány jako uchovatel hodnoty a prostředek pro vlastní zajištění. Cihly jsou jistota.

Obvykle dle informací od developerů tvoří investiční poptávka 30 – 40 % v závislosti na projektu či lokalitě. Aktuálně můžou být tyto hodnoty vyšší.

Situaci velmi významně nahrává levné financování pořízení bytu. Úrokové sazby hypoték klesly pod 2 %.

Při rozhodování o pořízení bytu pak může být v některých městech vyšší cenová hladina bytových jednotek převážena možností financovat byt z části výhodnou hypotékou.

Byty v posledních letech nabízely zejména ve velkých českých městech významné kapitálové zhodnocení plynoucí z rostoucích cen.

Svou roli sehrává i určitá nejistota budoucího vývoje. Otázkou je, jaká budou zaváděna opatření proti covidu a jak dlouho budou ovlivňovat českou ekonomiku.

 
Jak vnímáte kroky vlády, myslíte si, že zrušení daně z nabytí nemovitosti oživí poptávku?

Zrušení daně z nabytí nemovitosti bylo dlouho diskutovanou záležitostí. Pro trh se zcela jistě jedná o pozitivní krok, a to i když se dotýká především second-handových transakcí. Nové byty nebyly touto daní zatíženy. Poptávku aktuálně mimo jiné výrazně oživuje již zmíněná chuť lidí ukládat své peníze do nemovitostí a velmi levné financování v podobě nízkých úrokových sazeb hypoteřních úvěrů

 
Jak si myslíte, že se bude vyvíjet trh?

Rok 2021 se prozatím velmi obtížně předpovídá. Vše bude záviset na dalším vývoji pandemie a opatřeních proti jejímu šíření.

Dá se předpokládat, že na rezidenčním trhu bude příští rok velmi podobný tomu letošnímu. Výrazné výkyvy či propady nelze očekávat. Poptávka po vlastnickém bydlení je u nás stále velmi silná.

Největší otazník visí především nad segmenty realitního trhu spojenými s turistickým ruchem.

 Rozhovor s Petrem Hánou z Deloitte o stavu realitního trhu

V první polovině roku zaniklo 7688 firem. Velké společnosti své zaměstnance nechávají stále doma. Jak si myslíte, že toto ovlivní trh s kancelářskými budovami?

Celkový dopad na kancelářské budovy bude záležet kromě dopadů coronavirové krize i na ekonomické situaci, která bude následovat a která je zatím nejasná. Ze strany investorů jsou však kvalitní kancelářské budovy stále vnímány jako atraktivní investice.

Ze strany nájemců bude o kancelářské prostory zájem i v budoucnu, firmy potřebují prostory pro potkávání zaměstnanců, sdílení know-how, týmovou spolupráci a celkové formování firemní kultury. Na trhu je však očekáváno, že nastane mírná změna struktury poptávky, kdy současná situace významně urychlí tendenci individualizace nároků velikosti, struktury a vybavení prostor dle potřeb a charakteristik jednotlivých firem.

Konkrétními trendy v rámci prostor pak jsou například růst hygienických požadavků po vybavení antibakteriálními materiály nebo vybavení technologiemi, a to zejména pro efektivní online komunikaci. Co se týče struktury kanceláří, tak je předpokládáno zvýšení potřeby prostor pro týmovou spolupráci na úkor individuální práce, která se z části přesune na home office.

 

Liší se nějak západní trh ve srovnání s ČR v oblasti komerčních nemovitostí?

Trhy zažívají podobnou situaci z důvodu globálního charakteru současné pandemie a také toho, že mezinárodní korporace mají často podobné strategie přístupu k návratu do kanceláře napříč regiony. Na vývoji komerčních nemovitostí v jednotlivých městech pak záleží zejména na stavu trhu, který tam panoval před pandemií coronaviru. U kancelářských nemovitostí to je zejména ekonomická situace regionu, neobsazenost prostor a množství nové plánované výstavby kancelářských budov.

 

Co byste doporučili majitelům kancelářských budov?

Je poměrně brzy a se zásadními strategickými reakcemi by bylo dobré počkat až se provoz vrátí k novému normálu a tedy zjištění co vlastně nabízí. Jednou z nových možností majitelů kancelářských budov je dedikování části volných prostor pro coworking, který bude možný využívat nájemci v budově a který tedy vyjde vstříc trendu požadavku firem na větší flexibilitu časových a prostorových nájemních podmínek.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.