Služba sledování změn v katastru nemovitostí

Od 1.1.2014 poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální (dále jen „ČÚZK“) tzv. službu sledování změn v katastru nemovitostí. Jste-li vlastníkem nemovitosti nebo máte k nemovitosti zapsáno jiné věcné právo (např. zástavní právo či věcné břemeno), dává Vám tato služba možnost dozvědět se, že u Vaší nemovitosti probíhá nějaká změna. Katastr nemovitostí Vás prostřednictvím této služby informuje o vyznačení tzv. plomby (tj. upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou), o provedení vkladu, provedení záznamu či zápisu poznámky.

Službu sledování změn lze zřídit na základě žádosti, kterou je možné podat několika způsoby. První možností je zažádat o zřízení služby osobně s předložením dokladu totožnosti na kterémkoli katastrálním pracovišti, kde bude Vaše žádost vyřízena na počkání. Do 24 hodin po zaplacení poplatku bude služba aktivována. Další možností je zaslání písemné žádosti o zřízení služby s úředně ověřeným podpisem žadatele na adresu ČÚZK, přičemž vzor žádosti lze nalézt na stránkách www.cuzk.cz. Posledním způsobem je pak vyplnění žádosti o zřízení služby prostřednictvím speciální aplikace na webových stránkách ČÚZK. Tento způsob však můžete využít, pouze pokud máte zřízenu datovou schránku.

V případě zřízení služby si můžete zvolit, zda Vám mají být informace o změnách zasílány do datové schránky, elektronickou poštou či prostřednictvím SMS zprávy.

Za zřízení služby je stanoven poplatek, jehož výše závisí na počtu sledovaných nemovitostí, tedy nemovitostí, které jsou ve Vašem vlastnictví, nebo k nimž máte zapsáno jiné věcné právo. V případě, že takovýchto nemovitostí je nejvýše 20, je poplatek jednorázový a jeho výše činí 200 Kč. Každý rok poskytování služby dojde ke kontrole, zda jste nepřekročili počet sledovaných nemovitostí. V případě, že počet sledovaných nemovitostí přesáhne 20, platí uživatel služby 10 Kč za sledování každé nemovitosti za jeden rok (např. při počtu 25 sledovaných nemovitostí tak zaplatíte každoročně 250 Kč).

I pokud si službu sledování změn nezřídíte, od 1.1.2014 Vás katastrální úřad vždy informuje o vyznačení tzv. plomby, tedy o skutečnosti, že nemovitosti jsou dotčeny změnou, a to nejpozději den poté, co ke změně došlo. O této skutečnosti neinformuje katastr nemovitostí všechny účastníky řízení, ale pouze ty osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se mají podle navrhovaného zápisu změnit nebo zaniknout. V případě podvodného podání návrhu na vklad týkajícího se práva k Vaší nemovitosti tak budete mít možnost se proti takovému zápisu bránit ještě před rozhodnutím o povolení vkladu.

Pokud si zřídíte službu sledování změn, budete informováni o vyznačení plomby pouze prostřednictvím této služby. Pokud službu sledování změn nebudete mít zřízenu, budete informováni prostřednictvím datové schránky či doporučeným dopisem (pokud datovou schránku zřízenu nemáte). Doporučený dopis Vám bude zaslán na adresu trvalého pobytu, případně na adresu bydliště v cizině, pokud nemáte v ČR trvalý pobyt. Právnické osobě se pak dopis zašle na adresu sídla. Dopis nelze zaslat na doručovací adresu, a to ani pokud byste ji měli evidovanou v evidenci obyvatel. V případě, že se nezdržujete na adrese trvalého bydliště, tak doporučujeme zřízení služby sledování změn či zřízení datové schránky.

Současně se zasláním informace o zaplombování do datové schránky či doporučeným dopisem můžete navíc zažádat o zaslání této informace prostřednictvím elektronické pošty či SMS zprávy, a to vyplněním údajů do návrhu na vklad pro konkrétní vkladové řízení.

za právní oddělení REAL SPEKTRUM, a.s.
Mgr. Markéta Šenková