Tucet kamenů úrazu při prodeji a koupi nemovitosti

19.9.2012
Petr Broža
5 minut čtení
Tucet kamenů úrazu při prodeji a koupi nemovitosti

Prodej či nákup nemovitosti je zásadním krokem pro každého z nás to hlavně proto, že jej většinou činíme pouze jednou nebo dvakrát za život. Využít služeb zkušeného odborníka na realitní trh je v zájmu prodávajícího i kupujícího, jde přece o milionové částky. Přitom obchod s nemovitostmi má řadu úskalí, na které můžete tvrdě narazit. Znáte je? Poradíme Vám s nimi!


1. Bezplatné poradenství a konzultace
Seriózní realitní kancelář je připravena s Vámi bezplatně konzultovat možnosti prodeje Vaší nemovitosti a to vč. prohlídky a stanovení reálné tržní ceny. Realitní odborník Vám doporučí nejvýhodnější postup při prodeji nemovitosti.

2. Vyberte správného zprostředkovatele
Vyberte si vždy jen jedinou realitní kancelář, které svěříte prodej svoji nemovitosti. Více inzertních nabídek na jednu zakázku mate trh, znejistí zájemce a znehodnotí prodávanou nemovitost. Výhradní smlouva Vám zajistí exkluzivní služby zprostředkovatele a proto je volba realitní kanceláře klíčová pro Váš úspěšný obchod. Kvalitní a seriózní realitní značka má tradici a bohaté zkušenosti na trhu s nemovitostmi, kvalifikované a stabilní makléře a především dobré reference. Více v článku Jak vybrat realitní kancelář?


3. Stanovte reálnou cenu
Dvě podobné, či sousedící nemovitosti mohou mít zcela rozdílnou tržní cenu. Cenotvorných faktorů je celá řada a trh se dynamicky vyvíjí. Zkušený realitní makléř stanoví reálně dosažitelnou cenu, věřte mu. Více v článku jak prodat nemovitost.

4. Majetkoprávní prověrka nemovitosti
Ověření nabývacích titulů vlastnictví nemovitosti je standardní součástí služeb solidní realitní kanceláře. Chrání obě strany každé realitní transakce.

5. Zástavní práva a věcná břemena
Nemovitost může být zastavena věřiteli (například bance, která poskytla hypotéční úvěr). Zkušený realitní makléř nastaví správný postup řešení takovéto situace. Věcná břemena mohou omezit dispozici s nemovitostí nebo její tržní cenu. I zde pomůže profesionální přístup realitní kanceláře.

6. Právní služby
Základem úspěšné realitní transakce je kvalitní, vyvážená smlouva o převodu nemovitosti, která chrání kupujícího i prodávajícího, přesně a úplně definuje předmět převodu (nemovitost) a zajistí bezproblémový přepis vlastnických práv i úhradu kupní ceny. Seriózní realitní kancelář zajišťuje klientský právní servis prostřednictvím advokáta, případně notáře.

7. Financování nákupu nemovitosti
Kupní cena je převáděna prodávajícímu standardně po zápisu vlastnického práva k nemovitosti do listu vlastnictví v katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.
Finanční poradenství při zajištění hypotéky, stejně, jako úschova a vypořádání kupní ceny tvoří běžnou součást nabídky kvalitních realitních služeb.

8. Nezapomeňte na daně
Daň z nabytí nemovitostí platí sice kupující, ale někdy se nevyhnete ani dani z příjmu. Vlastník je povinen každoročně uhradit daň z nemovitostí…Daňové poradenství je součástí komplexních realitních služeb kvalitní realitní kanceláře.

9. Družstevní versus vlastnické bydlení
U družstevních bytů není předmětem převodu vlastnické právo k bytu, ale podíl na bytovém družstvu a právo pronájmu družstevního bytu. Kvalifikovaný makléř Vám vysvětlí rozdíly. 

10. Dluhy a exekuce
Nesplácené dluhy Vás mohou připravit o střechu nad hlavou. Až Vám na dveře zaklepe exekutor, bývá již na všechno pozdě. Nečekejte a včas kontaktujte kvalitní realitní kancelář, kde Vám poradí, jak řešit Vaše dluhy i bydlení.
 

11. Složité realitní obchody
V případě prodeje rozestavěných budov, stavebních pozemků, spoluvlastnických podílů na nemovitostech, či tzv. provázaných obchodů, kdy nákup nemovitosti je podmíněn prodejem jiné a v obdobných složitějších obchodních případech je účast profesionálního zprostředkovatele zpravidla naprosto nezbytná.

12. Dobrá rada nad zlato
V obchodě s nemovitostmi platí dvojnásob: Dvakrát měř a jednou řež!
Proto se vždy s jakýmkoliv záměrem ohledně realitní transakce předem obraťte na svého osobního realitního poradce. Solidní realitní kancelář Vám samozřejmě poskytne předběžné a nezávazné konzultace a poradenství zdarma.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.