Zřízení zástavního práva k nemovitosti

Zástavním právem rozumíme tzv. věcné břemeno k věci cizí, která slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude řádně a včas splněn. Pro oblast spojenou s financováním bydlení je nejtypičtějším způsobem zástava k nemovité věci (byt, dům, pozemek apod.).

 

Jak vzniká zástavní právo?

Jedním ze způsobů vzniku zástavního práva je uzavření písemné smlouvy (§ 152 a násl. občanského zákoníku), kterou uzavírá zástavní věřitel (typicky banka poskytující straně kupující úvěr na úhradu kupní ceny) a zástavce (vlastník zastavené věci). Je-li zřizováno zástavní právo na nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu. Mezi specifické procesní zajišťovací instituty řadíme i soudcovské a exekutorské zástavní právo.

 

Obavy kupujících vs zástavní právo

Nezřídka se setkáváme s určitými obavami prodávajících, pokud jsou ze strany kupujícího požádáni o součinnost při zřízení zástavního práva ke kupované nemovitosti. Jedná se o situace, kdy úvěrující banka požaduje zajištění své pohledávky. V době vyřizování úvěru na úhradu kupní ceny je však vlastníkem kupované nemovité věci stále prodávající, který jako jediný je oprávněn dát bance svou věc do zástavy. Po určitou dobu – od zřízení zástavního práva do převodu vlastnického práva ve prospěch kupujícího – má prodávající svou nemovitost zatíženou oním zástavním právem. Jakmile se kupující stane vlastníkem předmětné nemovitosti, zástavní právo nadále vázne na této nemovitosti pro případ, že by kupující včas nehradil bance dohodnuté splátky poskytnutého úvěru. Převodem vlastnictví k zástavě zástavní právo nezaniká, naopak působí vůči každému dalšímu jejímu vlastníkovi, který se tak dostává do pozice zástavního dlužníka. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu nerealizoval převod vlastnického práva k nemovitosti, peníze čerpané z úvěru by se vracely dle pokynů banky, a pochopitelně by došlo i k výmazu onoho zástavního práva. Není tedy zapotřebí se tohoto v praxi často využívaného instrumentu jakkoli obávat.