Na co se zaměřit před koupí nemovitosti

Zájemce o koupi nemovitosti se vždy seznamuje s fyzickým stavem nemovitosti. Neméně důležitý je však i právní stav nemovitosti, který je třeba posoudit ještě před zahájením koupě – tedy je třeba zjistit, kdo je vlastníkem, zda na nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná břemena, nájemní vztahy, apod.

Některé skutečnosti lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí – z příslušného listu vlastnictví se dozvíme, kdo je vlastníkem nemovitosti, či zda je nemovitost zatížená zástavním právem či věcným břemenem. O tom, jak se vypořádat se zástavním právem váznoucím na nemovitosti, už jsme psali v jednom z minulých článků.

V případě zápisu věcného břemene je potřeba zkoumat, o jaké věcné břemeno se jedná. Nejčastěji půjde o věcná břemena inženýrských sítí – vodovodní či elektrické vedení, a tato břemena nemusí případného kupujícího nijak omezovat. Jiná věcná břemena však mohou pro nemovitost, resp. pro jejího vlastníka představovat značné zatížení – typicky půjde o věcné břemeno bytu či věcné břemeno stezky a cesty.

Nemovitost

Z katastru nemovitostí je rovněž možné vyčíst, zda je k nemovitosti zajištěný přístup, ať už v podobě přístupu z cesty ve vlastnictví obce, či zřízením věcného břemene za účelem přístupu. Ze zápisu v katastru nemovitostí jsme rovněž schopni se dozvědět, zda v našem případě nebude nutné učinit nabídku předkupního práva, tedy nabídnout nejprve nemovitost ke koupi podílovému spoluvlastníkovi, či vlastníkovi pozemku pod budovou, jak jsme již také dříve psali. V neposlední řadě je možné z katastrální mapy zjistit, zda je správně zapsána budova, kterou chceme koupit, například zda v katastru nemovitostí nechybí zápis přístavby budovy či zápis další stavby na kupovaném pozemku.

Další informace o nemovitosti bychom si měli před její koupí vyžádat od majitele. Zde je zejména důležité, zda na nemovitosti neváznou nějaké nájemní vztahy, a pokud ano, měli bychom mít možnost nahlédnout do nájemních smluv, ze kterých mimo jiné zjistíme, kdo je nájemcem, zda se jedná o nájemní vztah na dobu určitou nebo neurčitou, či jaký bude výnos z pronájmu. Zajímat bychom se měli také o kolaudační rozhodnutí na námi kupovanou nemovitost, abychom mohli posoudit, zda vůbec bude možné nemovitost využívat k námi zamýšlenému účelu.

Prodávající by nás měl dále ujistit, že na nemovitosti neváznou žádné další právní vady, zejména dluhy, že neučinil žádné právní jednání, kterým by převedl či zatížil prodávané nemovitosti, či že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly opravňovat kteréhokoli předchozího vlastníka předmětu převodu k odstoupení od smlouvy, na základě které došlo v minulosti k prodeji předmětu převodu. Tato prohlášení prodávajícího jsou pod sjednanou smluvní pokutou standardní součástí smluv, které naše realitní kancelář pro své klienty připravuje.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně právního stavu nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat.

 


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.