Nejčastější otázky při pronájmech bytů v nájemních domech

4.3.2019
Mgr. Jakub Žiška
7 minut čtení
Nejčastější otázky při pronájmech bytů v nájemních domech

Na tyto otázky odpověděla naše právní zástupkyně Mgr. Markéta Šenková. Zeptali jsme se jí, jakou smlouvu je vhodnější uzavřít a jak je to s výší jistiny. Pokud vlastníte celý nájemní dům a pronajímáte samostatné bytové jednotky nebo jste majitelem bytu a využíváte ho k pronájmu, tak Vás jistě  bude zajímat, jak při pronájmu nemovitosti postupovat a jaké máte možnosti, když potřebujete vystěhovat nájemníka. 


Je vhodnější uzavřít smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou? 

Pokud se strany nedohodnou na ukončení nájmu, může být nájem ukončen výpovědí, a to pouze z výpovědních důvodů stanovených zákonem. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme našim klientům uzavírat nájemní smlouvu na dobu určitou, například na jeden rok. V případě, že nájemce či pronajímatel nebudou mít zájem na dalším trvání nájmu, skončí nájemní vztah uplynutím stanovené doby. Pokud by naopak strany chtěly nájem prodloužit, lze uzavřít dodatek, ve kterém se doba nájmu prodlouží (např. opět o další rok).

 Je vhodné požadovat jistotu a v jaké výši?

Jistota slouží jako zajištění pro případ neuhrazení nájemného nebo služeb, eventuálně na úhradu jiných pohledávek pronajímatele vyplývajících z nájemní smlouvy. V případě řádného placení nájmu je tato částka vrácena nájemci pronajímatelem při skončení nájmu, a to ke dni předání předmětu nájmu zpět pronajímateli a současně uhrazení všech závazků nájemce, zejména spojených s vyúčtováním služeb. Majitelům nemovitostí určitě doporučujeme požadovat při uzavření nájemní smlouvy jistotu v co nejvyšší výši. Podle zákona nesmí být v případě pronájmu bytu jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného. Standardně je pronajímateli požadována jistota ve výši jednoho měsíčního nájemného.

 


Jaké jsou možnosti majitele vystěhovat nájemníka?

Po ukončení nájemního vztahu je nájemce povinen vyklidit byt a předat jej v řádném stavu pronajímateli. V případě, že tak nájemce neučiní, není pronajímatel oprávněn nájemníka vystěhovat, ale musí podat žalobu na vyklizení bytu a počkat, až soud vydá exekuční titul pro vystěhování nájemníka.


Je výhodné podepsat smlouvu podnájemní?

Výhodou podnájemní smlouvy je fakt, že pro tento smluvní vztah nestanoví zákon výpovědní důvody ani délku výpovědní doby. Je tedy na smluvních stranách, jak si možnost skončení podnájmu ve smlouvě ujednají. Jelikož by však účelové uzavření podnájemní smlouvy mohlo být považováno za obcházení zákona, klientům toto nedoporučujeme.


Jak je to s domácími zvířaty?

Pronajímatel nesmí nájemci zakázat v bytě chovat zvířata, a to za předpokladu, že jejich chov nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. Pokud by se zákaz chovu zvířat v nájemní smlouvě objevil, k tomuto ustanovení se nebude přihlížet. V rámci dobrých vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem je samozřejmě vhodnější se předem domluvit, zda pronajímateli nebudou zvířata chovaná nájemcem v bytě vadit.


Jaké rekonstrukce/opravy jsou na majitele domu?

Nájemce je povinen v bytě provádět drobné opravy a běžnou údržbu (např. výměna žárovek, těsnění, malování, oprava žaluzie apod.), jak je stanoveno v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Naopak nájemce není oprávněn provádět v předmětu nájmu jakékoli stavební úpravy nebo opravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.


Pozor na předání bytu a správný předávací protokol

Při zahájení a ukončení nájmu sepíše pronajímatel a nájemce protokol o předání, ve kterém budou zejména zapsány stavy měřičů energií a dále pak vybavení bytu. Vhodné je také pořídit fotodokumentaci vybavení.


Zákonné podmínky na ukončení nájmu

Jak už bylo uvedeno výše, nájemní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran, uplynutím sjednané doby (v případě nájmu na dobu určitou), a dále pak výpovědí ze strany nájemce či pronajímatele, přičemž zákon uvádí v případě nájmu bytu výpovědní dobu a výpovědní důvody, od kterých se nelze odchýlit ani dohodou obou stran.
Nájemce může vypovědět nájem v tříměsíční výpovědní době i bez uvedení důvodu, v případě nájmu na dobu určitou však může nájem vypovědět pouze v případě, že se změní okolnosti, ze kterých strany při vzniku nájemního vztahu vycházely do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.


Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou v tříměsíční výpovědní době z následujících důvodů:
 

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
 • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
 • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

Pronajímatel může dále vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době z následujících důvodů:
 

 • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
 • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni
   

Pronajímatel může dále vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou bez výpovědní doby z následujících důvodů:
 

 • nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců
 • poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem
 • způsobování závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí
 • užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno
 • v dalších případech zvlášť závažného porušování povinností nájemce

 

Máte otázky, které se týkájí prodeje, koupě nebo pronájmu jakéhokoliv typu nemovitosti? Zašlete nám je, rádi Vám na ně odpovíme.

 

Mgr. Markéta Šenková
právnička
[email protected]

Mgr. Markéta Šenková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v červnu 2012. Od července 2012 působí na právním oddělení společnosti REAL SPEKTRUM, a.s. Pravidelně se účastní školení a seminářů týkajících se právních vztahů k nemovitostem.
 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.