Odborná způsobilost realitních makléřů

14.1.2020
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Odborná způsobilost realitních makléřů

v rámci Zákona o realitním zprostředkování

Skutečnost, že realitní zprostředkování se stane vázanou živností je známo snad každému, kdo se v naší branži pohybuje. Je však možné, že ne každý ví, co bude živnostenský úřad k vydání nového živnostenského listu na realitní zprostředkování po každém žadateli požadovat. Jedna možnost je prokázat středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a určitý počet let praxe v oboru. Doložit střední či vysokoškolské vzdělání kopiemi vysvědčení či diplomu bude zřejmě bez problémů, u prokazování praxe mohou nastat komplikace; zatím není zcela jasné, jaké doklady dosvědčující odbornou praxi v realitách budou živnostenské úřady považovat za dostatečně průkazné. Je zde také druhá možnost, jak vyhovět požadavku nového zákona a to jediným dokladem (samozřejmě kromě výpisu z rejstříku trestů). Tímto dokladem je osvědčení o odborné způsobilosti.

Toto osvědčení lze získat na základě zkoušky, kterou můžete absolvovat právě u nás v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Toto osvědčení není však z celé řady těch, které může jakákoliv vzdělávací agentura či jiná firma dávat např. účastníkům kurzů či na základě nějaké zkoušky dle vlastních požadavků. Zkouška odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami (zatím platí tento název - nový zákon používá pojmenování realitní zprostředkovatel) je zkouška vykonávaná na základě zákona č. 179/2006 Sb. a zkoušku může pro zájemce pořádat jen subjekt, který splnil požadovaná kritéria a obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj akreditaci.

Tento typ zkoušky pro náš obor je možné uskutečňovat od roku 2016, neboť teprve v prosinci roku 2015 byl obor obchodník s realitami zařazen do tzv. profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy klasifikaci (NSK). Zkouška proto musí svým obsahem i formou odpovídat standardu NSK a skládá se ze tří částí: písemného testu, praktické a ústní zkoušky. Úspěšní absolventi pak dostanou osvědčení se stáním znakem České republiky a podpisem předsedy zkušební komise včetně všech dalších potřebných údajů.

Tyto zkoušky jsou jednak součástí rekvalifikačního kurzu Obchodník s realitami, jednak probíhají zkoušky samostatně pro ty makléře, kteří se cítí dostatečně připraveni úspěšně zkoušku absolvovat i bez kurzu, který absolventy na tuto zkoušku připravuje. Za více než tři roky, kdy tyto zkoušky pořádáme, získalo Osvědčení odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami více než tři sta realitních makléřů a makléřek. Ne všichni při zkoušce uspějí – buď nesplní 70% limit požadovaných správných odpovědí v písemném testu nebo při ústní a praktické zkoušce neprokáží potřebné znalosti a dovednosti. Procento těch, kteří při zkoušce neuspějí není vysoké, zejména u těch makléřů, kteří se zúčastnili výše uvedeného kurzu. Každý, kdo při zkoušce neuspěl, má samozřejmě možnost po určité době zkoušku opakovat.

Někdo by se však mohl ptát, proč téma zkoušek odborné způsobilosti diskuzi vyvolalo. Myslím, že důvodem může být obava, zda budou všude probíhat podle zadaných kritérií. Dá se toto ještě nějak ošetřit v připravovaném zákoně? Obávám se, že toto zajistit zákonem není možné a že můžeme spoléhat pouze na důslednou kontrolní činnost ministerstva.

Úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti umožní makléřům a makléřkám po nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování nejen splnit podmínku pro získání živnostenského oprávnění na nově definovanou vázanou živnost realitní zprostředkovatel, ale v neposlední řadě je dokladem pro každého zákazníka, že se obrací na kvalifikovaného odborníka.

Každému budoucímu klientovi realitní kanceláře doporučujeme, aby při jejím výběru bral v úvahu také kritérium odborné způsobilosti doložené příslušným osvědčením.

  • Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS Generální sekretář ARK ČR

 

Přečtěte si další články nebo zjistěte výhody členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Vše na https://www.arkcr.cz/

 

 

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.