Novelizace zákoníku práce

22.11.2023
Mgr. Jakub Žiška
6 minut čtení
Novelizace zákoníku práce

Zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo většinově s účinností ke dni 1. 10. 2023, částečně s účinností ke dni 1. 1. 2024, k novelizaci zákoníku práce. Níže představujeme nejpodstatnější změny pracovně právní úpravy, které předestřená novela přináší.

Novinky u dohod

Změny se především týkají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, když zaměstnavatel je povinen písemně rozvrhovat pracovní dobu, a to 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, případně v kratší či delší době dohodnuté se zaměstnancem. Na vztahy z dohod se nově použije celá právní úprava pracovní doby a dob odpočinku, celá právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance, právní úprava náhradního volna či příplatku za práci ve svátek, příplatku za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích. V případě, že právní vztahy zaměstnance z dohod u zaměstnavatele trvaly v posledních 12 měsících dohromady alespoň 180 dnů, má zaměstnanec právo písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru a zaměstnavatel má nově povinnost na takovou žádost poskytnout odůvodněnou odpověď. Ve vztazích z dohod bude mít zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnancům dovolenou, a to za obdobných pravidel a v obdobném rozsahu, jako je tomu u zaměstnanců pracujících v pracovním poměru.

Home office jen písemně

Další změny se týkají tzv. home office, kdy výkon práce na dálku je dle novely obecně možný jen na základě písemné dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Závazek z této dohody je pak možné rozvázat písemnou dohodou či vypovědí bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, přičemž po uplynutí výpovědní doby se obnovuje povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci na pracovišti zaměstnavatele. Novela rovněž zavádí novou regulaci hrazení nákladů vzniklých ve spojitosti s výkonem práce na dálku.

Změny v doručování

Ke změnám dochází také v otázce doručování, když zpřísněný režim doručování („do vlastních rukou“) se týká nově pouze výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami (vyjma dohody o rozvázání pracovního poměru či vztahu z dohod), odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa, mzdového výměru a platového výměru. Podstatná změna se týká také zákonem dané posloupnosti způsobů doručování, kdy nově osobní doručování písemnosti na pracovišti zaměstnavatele (dosud bezvýjimečně na prvním místě) má stejnou váhu jako elektronické doručování (prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo datovou schránkou) a osobní doručování na jiném místě. Novela dále zjednodušuje podmínky doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mail atd.), kdy nově nebude nutné, aby takto doručená písemnost byla podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. Do vlastních rukou zaměstnance lze tímto způsobem písemnosti doručovat stále jen za podmínky, že k tomu zaměstnanec udělil souhlas, a to nově v samostatném písemném prohlášení.

Pracovní doba těhotných zaměstnankyň

Novela zavádí dílčí rozšíření práv těhotných zaměstnankyň, zaměstnanců pečujících o děti do 15 let a zaměstnanců, kteří převážně sami pečují o osoby závislé na péči ve stupních II. až IV. Nově je zaměstnavatel v případě nevyhovění žádosti o úpravu pracovní doby uvedených zaměstnanců povinen toto zamítavé rozhodnutí písemně odůvodnit. Tito zaměstnanci mohou také nově písemně žádat zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud zaměstnavatel nevyhoví, má opět povinnost svůj postoj odůvodnit.

Pracovní poměr a zkušební doba

Došlo také k rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele ohledně obsahu pracovního poměru a rovněž ke zkrácení lhůty pro toto informování ze stávajícího 1 měsíce od vzniku pracovního poměru na 7 dní. Vedle stávajících je zaměstnavatel povinen informovat o době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána, postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a to včetně údaje o běhu a délce výpovědní doby, odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje, stanovené týdenní pracovní době, způsobu rozvržení pracovní doby a o rozsahu práce přesčas, rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance.

Výše uvedený text není rozhodně vyčerpávajícím přehledem všech změn, které novelizace zákoníku práce přináší, ani exaktně nevymezuje obsah jednotlivých institutů. Cílem bylo upozornit na oblasti, ve kterých ke změnám dochází, resp. přiblížit okruh problémů, které jsou novelou zákoníku práce řešeny.

Tento článek pro vás zpracoval zkušený advokát Mgr. Jakub Žiška z brněnské kanceláře Muzikář & Partners.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.