Koupit komerční pozemek je zdánlivě jednoduché. Ale...

1.10.2019
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Koupit komerční pozemek je zdánlivě jednoduché. Ale...

Plánujete koupi komerčního pozemku pro svůj podnikatelský záměr? Pokud ano, měli byste vědět, co ovlivňuje použitelnost takového pozemku pro vaše podnikání a také jeho reálnou kupní cenu. „Obyčejný“ pozemek se totiž od stavebního pozemku určeného pro komerční výstavbu v mnoha ohledech liší.

Koupit komerční pozemek je zdánlivě jednoduché. Ale...Při pořizování komerčního pozemku ověřte:

  • Možnost využití pozemku v souladu s územním plánem obce
  • Zda pozemek nemá právní vady
  • Dostupnost a možnosti napojení na elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci
  • Přítomnost sítí, které mohou mít na pozemek i negativní dopad.
  • Vzdálenost od veřejné komunikace
  • Zda pozemek není v záplavovém území
  • Svažitost pozemku

Zkontrolujte územní plán obce

Rozhodující vliv na to, zda pozemek opravdu splňuje veškeré podmínky pro výstavbu komerčního objektu, je možnost využití pozemku v souladu s územním plánem obce, v jejímž katastrálním území se pozemek nachází. Výrobní nebo skladovou halu nelze postavit na pozemku, který je dle územního plánu vedený například jako pozemek určený pro výstavbu technické infrastruktury. Je to zcela zásadní informace jak pro prodávajícího (určuje cenu), tak pro kupujícího (realizovatelnost záměru).

Ověřte, zda pozemek nemá právní vady

Další skutečností, kterou je třeba důkladně prověřit, jsou právní vady. Zejména exekuce, zástavy jak bankovní, tak i nebankovní, věcná břemena apod. Prověření skutečných vlastnických vztahů je naprostý základ. Asi žádný nabyvatel komerčního pozemku nechce, aby mu pozemek i s nově rozestavěnou halou skončil v exekuci a následně v dražbě.

Je pozemek napojený na inženýrské sítě?

V každém komerčním objektu je třeba svítit, topit, používat různé stroje. A k tomu je třeba energie. Dostupnost a možnosti napojení na elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci je pro realizaci podnikatelského záměru velice důležitá. Proto je důležitá vzdálenost od nápojných bodů a kapacita inženýrských sítí, která určuje možnosti napojení. Před koupí jakéhokoliv komerčního pozemku je tedy důležité mít tyto informace a předejít tak dalším nečekaným nákladům spojeným s výstavbou.

Není pozemek v blízkosti např. ochranného pásma?

Některé sítě naopak mohou mít na pozemek i negativní dopad. Třeba vedení VT plynového potrubí nebo vedení VVN prostředkem pozemku může vzhledem k ochranným pásmům pozemek zcela znehodnotit. Proto je důležité prověřit veškeré inženýrské sítě vedoucí přes pozemek i v jeho blízkém okolí.

Je vyhlédnutý pozemek dostupný z veřejné komunikace?

Vzdálenost od veřejné komunikace je další důležitý faktor, mající vliv na využití, a tím i cenu komerčního pozemku. Je zásadní rozdíl u komerčního pozemku, který je v blízkosti veřejné komunikace s možností přímého napojení a pozemku, který je od komunikace značně vzdálený. Navíc, pokud je na veřejnou komunikaci přístup přes další pozemky jiných vlastníků. Někdy může být tento problém neřešitelný.

Záplavová zóna může zkomplikovat výstavbu i zhatit vaše plány

Je třeba prověřit i to, zda pozemek není v záplavovém území a to nejen v jeho aktivní zóně. V horším případě je jakákoliv stavba nepřípustná, v tom „lepším“ platí pro výstavbu výrazná omezení a řada podmínek. Očekávat můžete rovněž problémy s případným úvěrem a pojištěním staveb.

Pozemek ve stráni výrazně prodraží výstavbu

Ideální je pozemek rovinatý. A to ne vždy bývá. Rozumná svažitost je do 7 %. Svažitý pozemek vyžaduje další náklady spojené s přesuny značných objemů zeminy, případně budováním opěrných zdí.

Prodáváte nebo hledáte komerční pozemek ke koupi? Pomůžeme vám!

Uvedené skutečnosti jsou pouze částí toho, co v REALSPEKTRU u každého komerčního pozemku prověřujeme. Naším cílem je pomoci oběma stranám. Prodávajícímu především při nastavení reálné prodejní ceny, kterou výše uvedené faktory výrazně ovlivňují.  Pro kupujícího se pak snažíme minimalizovat rizika, která z nákupu komerčního pozemku vyplývají.

Neváhejte nás kontaktovat

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.