Příprava komerční nemovitosti k prodeji: Krok za krokem k úspěšnému obchodu

9.7.2024
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Příprava komerční nemovitosti k prodeji: Krok za krokem k úspěšnému obchodu

Pokud uvažujete o prodeji komerční nemovitosti, je nezbytné se na tento proces pečlivě připravit. Předejdete tak nepříjemným překvapením, ztrátě zájemců a snížení kupní ceny. Níže přinášíme podrobný návod, jak na to.

Analýza nemovitosti

Prvním krokem je důkladná analýza nemovitosti. Společně projdeme nejdůležitější body, které musí být v pořádku. Patří sem zejména technický stav budovy, lokalita, dopravní dostupnost, infrastruktura a právní stav. Tato analýza nám pomůže identifikovat silné a slabé stránky vaší nemovitosti a stanovit, co je třeba zlepšit.

Nájemní vztahy

Je-li je vaše nemovitost pronajímána, je důležité mít všechny nájemní vztahy v pořádku. Ideálně by měla být nemovitost pronajatá za co nejlepších podmínek, které odpovídají aktuálním tržním standardům. Zajistěte, aby nájemní smlouvy byly dobře nastaveny a tím se zamezilo nejasnostem a z nich vyplývajícím případným právním sporům.

Právní náležitosti

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří projdeme všechny právní náležitosti, aby nedošlo k problémům při prodeji. To zahrnuje kontrolu vlastnických práv, zástavních práv, věcných břemen a dalších právních omezení. Včasné řešení těchto záležitostí vám ušetří spoustu starostí a potenciálních komplikací.

Daňové otázky

Nezapomínejte na daňové aspekty prodeje nemovitosti. Daňové povinnosti mohou mít významný dopad na konečný výnos z prodeje. Konzultujte s daňovými poradci, jaké daně budete muset zaplatit a jak optimalizovat své daňové povinnosti.

AdobeStock_221691237

Strategie prodeje

Každá komerční nemovitost je jiná a zájemci se liší. Je proto důležité stanovit, na koho cílit a kde je potenciál získat nejvyšší kupní cenu. Zvolíme strategii, která bude nejlépe odpovídat specifikům vaší nemovitosti a aktuálním tržním podmínkám.

Možnosti dělení nemovitosti

Nemusíte prodávat celou nemovitost jako celek. Při správném rozdělení lze dosáhnout výrazně vyšší prodejní ceny. Společně zvážíme možnosti dělení a najdeme optimální řešení.

Formy prodeje

Je důležité zvolit správnou formu prodeje. Přímý prodej, elektronická aukce, výběrové řízení nebo dražba – každá forma má své výhody a nevýhody. Na začátku procesu se rozhodneme, která forma prodeje bude pro vaši nemovitost nejvhodnější.

Investice do rekonstrukce

Někdy je vhodné investovat do rekonstrukce, aby se zvýšil zájem kupců a konečná prodejní cena. Poradíme vám, co je efektivní a přinese vyšší hodnotu, a co je naopak zbytečné a nevyplatí se do toho investovat.

Prezentace nemovitosti

Prezentace nemovitosti musí být bezchybná a na vysoké úrovni. Věnujeme velkou pozornost přípravě materiálů, jako jsou fotografie, videa a popisy. Dobře připravená prezentace zvýší atraktivitu vaší nemovitosti a přiláká více zájemců. U každé nemovitosti určíme strategii nabízení – interní, veřejné nebo kombinované.
 

Příprava komerční nemovitosti na prodej je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. S naší pomocí se vyvarujete chyb a maximalizujete svůj výnos z prodeje. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme s přípravou a prodejem vaší nemovitosti.
 

Pokud budete mít zájem o další informace, případně nezávaznou schůzku, neváhejte se obrátit na

Mgr. Tomáš Kokna
Specialista na komerční nemovitosti
[email protected], Mobil: +420 724 255 155

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.